ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

             Цени на сделките със земеделска земя в област Ловеч през 2018 година

             През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ловеч достига 614 лева. В сравнение с 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с 8.7%. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение е отчетено в цената на  нивите – с 10.7%. Цената на постоянно затревените площи намалява с 36.7% ( табл. 1).          

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Ловеч

по категории за използване на земята през периода 2010 – 2018 година

 

(Лв./дка)

Категории на земята201020112012201320142015201620172018
          
Земеделска земя – общо195284312605478542515565614
  В това число:         
Ниви195291320628494556524569630
Овощни насаждения214203262351276237241##
Лозя260249377610356289749##
Постоянно затревени площи11965178153147150155234148

___________________

„#“ –  прекъснат ред

 

През 2018 г. най-висока е цената на земеделската земя в община Ловеч – 677 лева на декар. След нея са общините Луковит – 663 лв. и Летница – 552 лв. на декар. Най-ниска е цената на земеделската земя в общините Тетевен и Угърчин, съответно 286 лв. и 413 лева на декар.

 

 

Цена на рентата на земеделската земя в област Ловеч през 2018 година

 

            През 2018 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Ловеч остава същата – 31 лева. Спрямо предходната година рентата на нивите също остава непроменена – 32 лв., докато на постоянно затревените  площи  намалява с 16.7% (табл. 2).

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Ловеч

по категории за използване на земята през периода 2010 – 2018 година

                                                                                                                                                                                 (Лв./дка)

Категории на земята201020112012201320142015201620172018
          
Земеделска земя – общо152221243031323131
  В това число:         
Ниви162221243031333232
Овощни насаждения9202822352524##
Лозя9221510101823##
Постоянно затревени площи56981614171210

___________________

„#“ –  прекъснат ред

През 2018 г. най-висока е цената на един декар наета/арендувана земеделска земя в община Летница – 39 лева. След нея са общините Луковит – 33 лв. и Ябланица – 30 лв. на декар. Най-ниска е рентата на земеделската земя в община Троян – 19 лв. и община  Угърчин – 22 лева на декар.

 

 

Методологични бележки 

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на целевата методология на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Респонденти. В обхвата на наблюдението са включени земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими ичоти). Източниците за подбор на респондентите са три: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство“), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) – Справка за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на селскостопанските предприятия. Критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Географски обхват. Изследването покрива цялата територия на страната.

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат наблюдавания период е календарна година. Обикновено договорите за наем/аренда на земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата на изследването попадат всички действащи през календарната година договори, без значение за коя стопанска година се отнасят и кога ще бъдат извършени рентните плащания. Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда – минимум четири години.

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, естествени ливади и мери и пасища. За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория – постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и арендуване на земеделска земя В България данните за цените се събират в левове за един декар земя.

Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за сескостопанско производство, т.е. бъдещето й предназначение няма да бъде променено.

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цените не са включени платените суми за право на ползване, получени от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и др.)

Изчисляване на средна цена. На ниво община, област и статистически район средната цена се изчислява като среднопретеглена с размера на съответстващите им площи, установени по време на наблюдението. На национално ниво и нивата NUTS1 (статистически зони) и NUTS2 (статистически райони) цената на единица площ се изчислява като средно претеглена с размера на използваната земеделска площ/арендуваната земеделска площ от Наблюдението за сруктурата на земеделските стопанства, проведено от Министерството на земеделието и храните през 2016 година.

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от Закона за статистиката.

Повече информация и данни за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк http://www.nsi.bg/bg/node/11263/

Сподели с:


Вашият коментар