Виктор Стойчев – кандидат за кмет на Община Ловеч от ПП ВМРО

 МОТО

 ЧЕСТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

 ПРИНЦИП

Честно, отговорно, прозрачно, открито управление, основано на партньорство с гражданите на Ловеч.

 

ПРИОРИТЕТИ

 Върховенство на закона и морала. Преглед и актуализация на всички общински наредби и създаване на работещи механизми за контрол, относно стриктното им спазване. Гражданите участват в управлението на града чрез провеждането на периодични „Граждански форуми”.

 1. Компетентна и ефективна общинска администрация. „Бързи писти” за прохождащите в частния бизнес. Ясни процедури и правила.
 2. Разработване и популяризиране на съвместен туристически продукт със съседните общини, като предпоставка за ръст на принадения продукт на бизнеса в региона.
 3. Мерки за преодоляване на демографската криза в Община Ловеч. Работа и добри доходи за хората чрез създаване на условия и насърчаване на откриването на нови, високотехнологични бизнес инициативи.
 4. Ефективни социални услуги и достъпно здравеопазване. Взаимодействие между двете болници, които работят на територията на Ловеч. Социални услуги не за усвояване на пари, а за подкрепа на нуждаещите се.

 

ПЪРВИ СТЪПКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 1. Преструктуриране и оптимизиране на общинската администрация с цел постигане на по-голяма гъвкавост, мотивираност и професионализъм. Постоянен и ефективен контрол за спазване на стандартите за административно обслужване. Обслужване „на едно гише”.
 2. Работещи електронни услуги. Справки, плащане и искания за издаване на документи – по електронен път.
 3. Денонощна гореща линия за сигнали, жалби и проблеми.
 4. Общинската собственост да носи приходи чрез активно и ефективно управление. Преглед и текущ контрол на сключените договори за наем и аренда на общинско имущество.
 5. Ефективен контрол върху строителните и ремонтни дейности, финансирани с публични средства.
 6. Анализ и преценка на икономическата полза от платеното паркиране в централна градска част. СМС паркиране.
 7. Ефективна система за видеонаблюдение в града и населените места на общината. Ползването й в услуга на контролните институции и гражданите е задължително.
 8. Създаване и финансово обезпечаване на фонд „За малките населени места”, чрез който на проектен принцип ще се реализират местни инициативи на стойност до 1000 лева за всяко населено място през всяка година от мандата.
 9. Насърчаване на местния бизнес чрез прилагане на общовалидни правила, съкратени и опростени процедури и пълно съдействие за стартиращите нови бизнес начинания.
 10. Намаляване на патентния данък и данъка върху транспортните услуги. Анализ на приходите от туристическия данък и подобряване на събираемостта.
 11. Активност и настойчивост при търсенето и привличането на инвестиции в общината. Всяко ново работно място е важно.
 12. Развиване на партньорството ни с побратимените градове на основата на взаимен икономически интерес и насърчаване на частните бизнес инициативи. Културен и икономически обмен.
 13. Разработване и реализиране на проекти с европейско или национално финансиране при пълна публичност и диалог, както и след комплексна оценка на ефективността, ползите от тях и устойчивостта им. Намиране на възможности за инвестиции в подмяна на ВиК инфраструктурата на населените места.
 14. Свободен достъп на децата и младите хора до спортните съоръжения, изградени с европейски средства, в дворовете на училищата. Изграждане на нови спортни съоръжения.
 15. Осигуряване на условия за развитие на разнообразни спортни форми, извънкласни занимания и творчески изяви за децата на Ловеч.
 16. Насърчаване на участието на младите хора в обществения живот на града чрез подходящи по форма и съдържание спортни прояви, творчески занимания и инициативи. Подобряване на взаимодействието със съществуващите доброволчески организации.
 17. Подкрепа, включително и финансова, за спортните и туристическите дружества в общината
 18. Позициониране на Ловеч и неговите туристически обекти на туристическата карта на страната. Активно участие в комплексни туристически пакети и инициативи съвместно със съседните общини. Насърчаване на туризма с принадена стойност и превръщането му в двигател на икономическото развитие.
 19. Утвърждаване на културните институции, вкл. читалищата, като място за патриотично възпитание и социално общуване. Активно включване в обществения живот на града чрез подходящи инициативи на всички негови жители. Насърчаване на туризма, основан на културните изяви в нашия град и в населените места на общината.
 20. Гарантиране на достъпа на гражданите до качествено здравеопазване чрез подкрепа и подпомагане на МБАЛ ”Проф. Парашкев Стоянов”. Осигуряване на финансиране и реално прилагане на стипендиантски програми за студенти по медицина, срещу ангажимент за работа в Ловешката болница. Осигуряване на общински жилища за млади лекари. Създаване на предпоставки и насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между двете здравни заведения в града.
 21. Реално действащи и финансово обезпечеви общински фондове за подпомагане /инвитро процедури, стипендии за даровити деца, еднократни помощи за раждане на дете и др./.
 22. Преглед и преценка на ефективността на предлаганите социални услуги. Подкрепа за възрастните и самотни хора. Стриктен контрол върху средствата за социални дейности.
 23. Преглед на образователната инфраструктура. Адаптиране към демографските реалности на града и населените места на общината.
 24. Поддържане и разширяване на зелените зони в Ловеч с цел подобряване качеството на въздуха и гарантиране на здравословна околна среда.
 25. Стриктен и ефективен контрол на процеса по сметосъбиране и сметоизвозване, както и за спазването на разпоредбите в общинските наредби, регламентиращи чистотата в града и населените места на общината.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Платена публикация по договор

ПП ВМРО

 

Сподели с:


Вашият коментар