През периода 07.10.2019 г. – 11.10.2019 г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч са проверили 6 козметични продукта в 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата и учениците в 6 детски заведения и 6 училища  – не са установени нарушения.

За периода от 07.10. до 11.10.2019 г. са изследвани:

а) 8 проби води-питейни от централни водоизточници от: гр. Летница, с. Кърпачево, с. Умаревци, Пресяка, с. Смочан, с. Тепава, с. Чавдарци.

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите води-питейни съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

б) 2 проби вода от обществени местни водоизточници от: с. Пресяка и с. Деветаки.

По изследваните микробиологични и химични показатели  пробите вода от обществени местни водоизточници съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода” и не съответстват показатели „коли титър, микробно число и нитрати” в:

– с. Пресяка, „Лальовска чешма”: коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 92 КОЕ/см3;

– с. Деветаки, чешма „Беляновец”: коли титър < 30 (0,1) Ешерихия коли, микробно число 86 КОЕ/см3; нитрати 95,6 mg/l.

За установените отклонения на кметовете на с. Пресяка и с. Деветаки са издадени предписания за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от чешмите не е годна за питейни цели със срок постоянен.

Сподели с:


Вашият коментар