През февруари 2018г. ДГ „Мария Сиркова“ в Ловеч кандидатства с проект „Еко кът с билки и площадка за отдих и спорт“ за участие в Национална кампания „За чиста околна среда – 2018″ по обявен конкурс от Министерство на околната среда и водите и ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

На 20.04.2018г. от ПУДООС одобряват проекта и той е класиран с осигурено финансиране за реализацията в размер на 4990 лв.

Според договора за безвъзмездна помощ 12230/20.06.2018 г. между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и Детска градина „Мария Сиркова“, финансираната страна се задължава да осъществи реализацията на проекта в срок до 31.10.2018г.

Още в края на месец септември приключиха всички дейности по проекта. Към момента финансиращата страна е предоставила 50% от сумата по договора. Окончателното плащане ще се извърши след представяне на всички отчетни документи, изисквани в договора и окончателен констативен протокол от РИОСВ – Плевен, указващ цялостното изпълнение на проекта. Има уверение от МОСВ, че проверката за изпълнение на проекта ще се извърши на 06.11.2018г.

Проектното предложение е изпълнено. Изградена е детска площадка с размер50 кв. м с ударопоглъщаща настилка, която е оградена с дървена ограда и оборудвана с детска къщичка със занимателни игри. Монтирани са три броя пейки за отдих. Непосредствено до площадката е изграден „Еко кът“ с билки, който дава възможност на децата да участват в облагородяване на околната среда, като повишава знанията им за билките и тяхното приложение в живота.

Част от дейностите са реализирани с доброволен труд от родители и целия персонал на детската градина: изгребване на почвения слой, транспортиране и нанасяне на хумосна почва, засаждане на билки /с участие на деца от ДГ/, монтиране на пейки и ограда.

Изпълнени са конкретните цели на проекта и очакваните резултати. Направихме съпричастни родителите и обществеността да се включат в изграждане и опазване на околната градска среда, като ги стимулираме тях и децата да пазят изграденото с техния съвместен труд и усилия.

Екипът на ДГ „Мария Сиркова“ е мотивиран да продължи работата и след приключване на проекта, защото по този начин ще привлечем деца към нашата детска градина, тъй като единствени ние в града ще разполагаме с еко кът на открито. Новата площадка ще се използва след приключване на проекта от много поколения деца.

Сподели с:


Вашият коментар