ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ  ОБЯВЯВА

ЗАПОВЕД № 494 04 ноември 2019г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл.13, ал. 5 от ППЗДС с цел отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, както и на възможнастта за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост и решение на Пленума на Висш съдебен съвет по т. 2 от протокол № 25/03.08.2017г.

НАРЕЖДАМ:

 1. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

 

 1. Обект, който ще се отдава под наем: част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се на партерен етаж на Съдебната палата гр.Ловеч, ул. Търговска № 41.
 2. Предназначение на обекта: Банков офис за събиране на държавни такси, депозитни суми, разноски по дела.
 3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
 4. Специални изисквания към участниците:
 • да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по обявяване на несъстоятелност;
 • да не е в производство по ликвидация;
 • да не е лишен от право да упражнява търговска дейност, включително управител или член на управителен орган на участника. В случай, че членовете са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;
 • да не е осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитиран, ако е юридическо лице да не е осъждан неговият управител или член на управителен орган на участника. В случай, че членовете са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;
 • да няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 87, ал. 6, във връзка чл. 162, ал. 2 от ДОПК;
 • да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ.
 1. Начална тръжна цена: В размер на едномесечнанаемна вноска – 1200.00лв. В наемната цена не са включени консумативниразходи за ел. енергия, вода и др.
 2. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения поизпълнение на договора:
  • в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, същият внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на Окръжен съд гр.Ловеч IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00, BIC: CECB BGSF, която обезпечава изпълнението на договора;
  • наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец чрезнабирателната сметка на Окръжен съд гр.Ловеч IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00, BIC: CECB BGSF по сметка на Висш съдебен съвет в Българска народна банка, BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG 69BNBG 9661 31001738 01.
  • консумативните разходи за ел. енергия, вода и др. свързани с ползването наимота се определят на база контролно измервателните уреди и споразумителен протокол, и се заплащат от наемателя по транзитната сметка наОкръжен съд гр.Ловеч  IBAN: BG48 CECB 9790 3169 9373 00,  BIC: CECB BGSF.
 3. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 600.00 лева, коятосе внася по сметка на Окръжен съд гр.Ловеч IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00,  BIC: CECB BGSF: , най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 4. Срок за закупуване на тръжната документация: до 30 – ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в националните ежедневници.
 5. Цената на тръжната документация е 20.00 лева, като същата се внасяпо сметка на Окръжен съд гр.Ловеч, IBAN: BG39 CECB 9790 3369 9373 00, BIC: CECB BGSF.

Тръжната документация се получава, след представяне на документ за внесената сума в Регистратурата на Окръжен съд, находяща се на партерен етаж в Съдебна палата гр.Ловеч, в рамките на работния ден.

 1. Заявления за участие в търга се подават в Регистратурата наОкръжен съд гр.Ловеч, находяща се на партерен етаж в Съдебната палата гр.Ловеч, ул. Търговска № 41.

Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 09 декември 2019г.

 1. Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на тръжнатадокументация до 17.00 часа на 06декември 2019г., след предварително съгласуване навремето за извършване на огледа със съдебен администратор, стая 304, ет.3 на Съдебната палата, тел:068/689898.
 2. Търгът ще се проведе на 12декември 2019г. всградата на Съдебната палата гр. Ловеч, ул. Търговска № 41, зала 327, ет.3 от 13.00 часа.

 

 1. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаванеза отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост,представляваща:
  1. Копие от заповед № 494/04.11.2019г. за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост;
  2. Условия за участие в търга;
  3. Образец на заявление за участие в търга;
  4. Информация за кандидата;
  5. Образец на ценово предложение;
  6. Декларация за оглед на обекта;
  7. Декларация по §1, т.15 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;
  8. Проект на договор за наем;
  9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора;
  10. Декларация по чл.19а от ЗДС.

 

 • Определям състава на комисията по провеждане на търга, както следва:Председател:**********

Членове: 1. **********

 1. **********

Резервни членове на комисията:  1. **********

 1. **********

 

 1. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да сепубликува в два централни ежедневника, да се обяви в тридневен срок от издаването й на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата етаж ІІІ, срещу стая 304, на Интернет страницата на Окръжен съд гр. Ловеч, както и на сайта eu – Ловеч днес.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА: /п/

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС – ЛОВЕЧ

Сподели с:


Вашият коментар