Община Ловеч в момента изпълнява 11 проекта по 3 оперативни програми. Това съобщи на последната пресконференция за годината на 19 декември кметът Корнелия Маринова.

Проектите са следните:                   

По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.  – 9 проекта

– Приоритетна ос 1   „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – процедура за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” проекта по споразумение с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.  с договорена стойност на БФП 22 944 737 лв. са договорени 17 773 818 лв. за изпълнението на 6 проекта

1.       „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ кв. „Вароша“, гр.Ловеч“ БФП 6 883 421 и собствено съфинансиране 60 444 лв.

2.       „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч“ – БФП 5 342 731 лв.

3.       Изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими групи на територията на кв.Гозница гр.Ловеч на стойност 2 219 912 лв.,

4.       „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация – РУ „Полиция“ гр.Ловеч“ – обща стойност 722 396 лв., в т.ч.  БФП – 699 596 лв. и собствен принос на МВР Ловеч 22 800 лв.

5.       „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Ловеч – етап 1” – 7 жилищни блока с 73 самостоятелни жилищни обекта – на стойност 1 296 210лв.

6.    „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Ловеч – етап 2” – 5 жилищни блока с 63 самостоятелни жилищни обекта – на стойност 1 151 352лв.

– Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“  проект „Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч на стойност 1 299 980 лв.

– Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“  проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ на стойност 939 989лв.

-Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“ се изпълнява проект „Техническа помощ за община Ловеч – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”  на стойност за 123 042 лв.  Чрез този проект се изплащат възнагражденията  на служителите на междинното звено и оценителите и помощник-оценителите на проектните предложения на Общината.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. – 1 проект

Проект  „Приеми ме 2015“

По проекта се осигурява услугата „Приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. На територията на Община Ловеч има 20 утвърдени професионални приемни семейства, в които са настанени 18 деца.

ОП „Добро управление“ 2014-2020г. – 1 проект

Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“, чрез който се осигурява  достъп и разпространяване на информация за възможностите за финансиране по европейските фондове.

Одобрени проектни предложения, по които предстои подписване на договор за БФП

По ОП „Региони в растеж“ – Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“  проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“ на стойност 569 980.45 лв.

Проекти, по които община Ловеч ще бъде партньор – 100% БФП

По ОП „Добро управление“.

Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление  в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Проектно предложение „Партньорство в управлението и повишаване взаимодействието между общинска администрация Ловеч, гражданското общество и бизнеса“ с бенефициент Сдружение „Дунавски център за обучение и развитие“ гр.Свищов.

Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Бенефициент Сдружение „Граждански инициативи – Ловеч.

Проекти, по които Община Ловеч е партньор:

Проект „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Компонент ІІ  с водещ партньор Агенция по заетостта.

Постигнати резултати към момента:

  1. Проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ кв. „Вароша“, гр.Ловеч“
  • Въведени в експлоатация 2 подобекта: 1-ви подобект  ул.“Търговска“ – в участъка от Покрит мост до ул.“Александър Стамболийски“ вкл. градска градина и площад „Екзарх Йосиф I“   и 2-ри подобект  Площад „Г.М.Димитров“ – площадното пространство пред ОББ и комплекс „Космос“
  • Изпълнява се рехабилитацията на подобект №4 площад „Тодор Кирков“ – кв.“Вароша“.

2. Проект  „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр.Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч“

   –        Въведени в експлоатация 7 обекта, изпълнява се последният обект „Изграждане физкултурен салон и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф.Димитър Димов“, гр. Ловеч.

3. Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница“ гр.Ловеч –издаване на решение за определяне на изпълнител за основната дейност – извършване на СМР.

4. Проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация – РУ „Полиция“ гр.Ловеч“ – процедурата по определяне на изпълнител на основната дейност „Инженеринг“ се обжалва пред КЗК.

5.         Проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Ловеч – етап 1”. Сключени са 3 договора с изпълнители на инженеринг. Обжалва се пред КЗК решението за избор на изпълнител за 1 сграда и за 1 сграда е открита нова процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг.

6.    Проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Ловеч – етап 2” –  обществената поръчка за избор на изпълнител на  основната дейност „Инженеринг“  се намира на етап разглеждане на техническите предложения на кандидатите.

7.     Проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“  Изпълнен е ремонт на наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 възраст в ЖК“Здравец“, бл.203, вх.А, ет.2, ап.3.

Изготвени са инвестиционните проекти „Преустройство и промяна предназначението на съществуващо административно помещение „клуб“ на 1-ви етаж в 3-етажна жилищна сграда в ЦОП“ и  „Преустройство и промяна на предназначението на 2-етажна сграда на бивша ДЯ „Патиланци“ в ЖК „Здравец“, гр.Ловеч, в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ на 1-ви етаж и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 г. възраст на 2-ри етаж в същата сграда“. Внесени са за съгласуване в МТСП относно спазване на функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.

8.    Проект „Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч“ – предстои завършване на ремонтните работи по  обекта.

9. Проект „Обучения и заетост“  с водещ партньор Агенция по заетостта. Сключени са два договора за партньорство с АЗ. Наети са 49 лица, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 %,  на пълно работно време за срок от 24 месеца.

Наети са лица в град Ловеч на позиции специалист Административно обслужване, охранител и хигиенисти за почистване на административни сгради, клуб на инвалида, центровете за настаняване от семеен тип и детски градини, както и лица с месторабота населените места Слатина, Горан, Смочан, Радювене, Владиня, Баховица, Соколово, Дренов, Малиново, Скобелево, Къкрина, Лисец, Йоглав.

С това продължаваме нашата политика на социална ангажираност и подаваме ръка на хората с увреждания да се чувстват пълноценни и полезни, чрез приобщаване към нашият екип.

Изпълнение на дейности по Национални програми

Програма “Активиране на неактивни лица“ – период на действие – 2018 г.-2019 г.  Програмата касае активиране на неактивни младежи за намиране на работа, в Община Ловеч по програмата е назначен 1 младеж на длъжност Младежки медиатор“.

Програма “Старт на кариерата“ – за 2018 година беше назначен един младеж на длъжност мл.експерт АО, като след изтичане срока на програмата беше назначен на постоянен договор в общината.

Национална програма за хора с трайни увреждания е назначен един младеж за срок от две години.

Национална програма „Помощ за пенсиониране“ назначено е 1 безработно лице също с трайни увреждания за работа по програмата.

Регионална програма за заетост осигурихме заетост на 9 безработни лица за работа в Зоопарк Ловеч, Общинските гробищни паркове и в кварталите „Гозница“ и „Продимчец“.

Съгласно изискванията на АСП и във връзка с изпълнението на чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, всеки месец по списък определен брой лица извършват обществено полезни дейности.

Сподели с:


Вашият коментар