Павлин Иванов

На 4 декември 2019 г. Община Ловеч е стартирала особен вид обществена поръчка за „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“. Видът на процедурата е Договаряне без предварително обявление. Прогнозната стойност на договарянето е 52 766.40 лв. с ДДС.

Оферти са приемани до 14:00 ч. на 18.12.2019.

От градската администрация са изпратили покана за участие в процедурата по договарянето само до една фирма. Това е регистрираната във Велико Търново „Пътища“ ООД.

В информационната система, поръчката все още е със статус „отворена“ и няма информация за сключен договор.

Средствата за тази конкретна поръчка са част от обявена още на 13.02.2019 г. поръчка с 3 обособени позиции. На 24 юли 2019 г., със свое решение Маринова обявява, че по обособена позиция 3 – „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“, победител е единствена фирма, подала оферта – „ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ“ ЕООД.

На 6 август 2019 г., Община Ловеч изпраща писмо-покана за сключване на договор с фирмата. Две седмици по-късно, на 20.08.2019 г., „ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ“ ЕООД уведомява възложителя, че отказва да сключи договор за изпълнение на спечелената вече обществена поръчка.

Със свое решение от същият ден, кмета на Община Ловеч прекратява поръчката единствено за обособена позиция 3, а именно – „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“.

Според Община Ловеч, тези обстоятелства са довели до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя и той започва друга процедура – Договаряне без предварително обявление.

От публичните документи не става ясно защо Община Ловеч не предприема никакви действия за да стартира нова обществена поръчка веднага. Това се случва едва на 4 декември 2019 г., т.е. близо 4 месеца след прекратяване на процедурата, датирана на 20 август 2019 г.

Сподели с:


Вашият коментар