Със заповед на областния управител Ваня Събчева заседава Областният съвет за намаляване на риска при бедствия. Той бе воден от зам.-областния управител Илиян Тодоров и в него се включи главен комисар Николай Николов, директор на ГД ПБЗН.

В процес на разработване е Национален план за защита при бедствия, но това не е пречка на местно ниво да се работи съобразно спецификата на всяка община. Това би било добра основа за създаването на развита платформа за обмен на информация и опит. Днешното заседание е с изключителна важност, т. к. местните планове за защита са в основата на Националния план. Сроковете са кратки и се обмисля промяна на същите, подчерта той и даде своите препоръки и наставления за справяне с усложнена метеорологична обстановка в област Ловеч.

В хода на заседанието представителите на всички общини докладваха Общинските планове за защита при бедствия, съдържаща информация за целите, обхвата и структурата на плановете. Всички акцентираха върху потенциално възможните опасности и бедствия, съгласно отразените такива в Таблиците за оценка на  риска. След обсъждане те бяха съгласувани от Областния съвет.

Главен инспектор Петър Петров направи обстойна презентация на процеса по разработването на Областния план за защита при бедствия. Той подчерта, че основната цел, заложена в него, е опазването живота и здравето на хората, затова са предвидени потенциално опасностите за областта и общините, нивата на тези опасности, какви биха били социалните и инфраструктурни последствия, дейностите по превенция и възстановяване, коя от опасностите е с най-висок риск. Специално място е отделено за превенцията и това какво трябва да се направи, за да е подготвено и обучено населението за действия при кризи и бедствия.

Областна администрация Ловеч високо оценява и напълно подкрепя усилията на Правителството и по конкретно дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет за прилагане адекватни мерки за превенция, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Като отчитаме високата обществена значимост на поставената цел, обект на днешното заседание, считам за необходимо да подходим с изключителна сериозност към приемане на Плана за защита при бедствия на област Ловеч. Последният и Планове за защита при бедствия на общините, са приложими и потребни единствено към конкретните, реални условия и обстановката по места, подчерта Илиян Тодоров, след което областният план бе приет и ще бъде предложен за включване в Националната програма за намаляване на риска от бедствия за приемане от Министерски съвет.

По време на заседанието старши комисар Милен Маринов и директорът на РД ПБЗН комисар Владимир Кацарски коментираха, че усложнените метеорологични дни са реалният тест за ефективността на общинските планове при бедствия, необходимостта от комуникация и точна и навременна информация при кризисна ситуация по места, мерките за превенция, задължително, непрекъснато следене ситуацията в критичните участъци в малките населени места и отново акцентираха и призоваха да се обърне особено внимание на потенциално опасните язовири, речни корита, пътищата – главни и междуселски, мостови съоръжения, отводнителни дерета и ангажираност на всички структури, взаимодействие, координация и адекватни решения за всеки възникнал проблем, както и стриктно спазване на реда и схемата за подаване на текуща информация – кметски наместници, кметове на кметства, общински центрове, областните центрове на РД „ПБЗН“ и ОД МВР, областен управител.

 

Сподели с:


Вашият коментар