Прессъобщение Община Ловеч

Обществено обсъждане се проведе на 13 декември вечерта в Община Ловеч на тема разходите за 2020г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

За да се срещнат с гражданите в заседателната зала на Община Ловеч бяха представители на администрацията, включително заместник-кметът Цветан Георгиев.

План-сметката за 2020 г. предвижда за пълния обем на работа общо 3 998 415 лева. Част от сумите, които влизат тук, са за събиране на битови отпадъци и извозването им  – 1 047518 лв., за поддържане на чистота и за зимно почистване на улиците  – 1 461 309 лв., и други суми. Целият доклад е достъпен  на адрес

https://www.lovech.bg/uploads/posts/documentqmz1hydf.pdf

Целта на обсъждането бе гражданите на общината и заинтересованите страни да изкажат свободно своите мнения, което и стана в продължение на един час и половина. Важно беше да се чуят предложения и различни становища по темата, въз основа на които Общинският съвет да вземе информирано решение.

Предварително в общината не бяха постъпили никакви мнения, становища и предложения, но присъстващите граждани и общински съветници дойдоха сериозно подготвени. Направени бяха множество предложения, прогнози и идея. Неизбежно беше да има и известен обучителен елемент за част от гостите.  Регистърът на изказванията варираше от пълно отричане на план-сметката до съгласието, че екологията е скъпо занимание, но е необходимо.

Предстои план-сметката да бъде обсъдена и приета от Общинския съвет.

Сподели с:


Вашият коментар