Радосвета Коева НАП
В Ловешкия офис на НАП селектираха 160 фирми, за които са налице предпоставки, че не са изпълнили задължението си за подаване на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци. След извършените проверки и анализи се установи, че 50 от тях е следвало да подадат годишни декларации и годишни отчети за дейността.
От офиса на НАП в Ловеч напомнят, че с промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Такава декларация, обаче се подава, когато възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, дори да не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Следва да се има предвид, че в допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството е определено, че предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
Санкциите за неподадена годишна данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци е от 500 лв. до 3000 лв., за неподаден годишен отчет за дейността – от 500 лв. до 2000 лв. и глоба за представляващия от 200 лв. до 1000 лв.

Сподели с:


Вашият коментар