Към 31.12.2018 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 583 места в тях (табл. 1).

  1. Детски ясли и места в тях към 31.12. в област Ловеч

(Брой)

 20142015201620172018
Заведения1717171414
Места в края на годината595621645584583

 

В градовете в областта детските ясли са 11 с 519 места, а в селата – 3 с 64 места.

Осигуреността1 с места в детските ясли към 31.12.2018 г. в област Ловеч е 19.4% (с 2.1 процентни пункта по-висока от средната за страната). Спрямо предходната година осигуреността с места в областта се увеличава с 0.1 процентни пункта.

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 514 деца, или с 81 по-малко в сравнение с 2017 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 480 деца (табл. 2), от които момчета са 250, а момичета – 230. В сравнение с 2017 г. броят на децата в детските ясли намалява с 6.4%.

 

  1. Деца в детските ясли в област Ловеч към 31.12.

(Брой)

 20142015201620172018
Общо573523518513480
   Момчета304263272242250
   Момичета269260246271230

 

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст към края на 2018 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 78.1%, следван от децата на 1 година – 19.2%, а най-малък е делът на децата на възраст до 1 година – 0.4%. (фиг. 1).

В края на 2018 г. обхватът2  на децата, отглеждани в детски ясли е 16.0%, с 0.9 процентни пункта по-нисък спрямо предходната година.

Фиг. 1. Структура на децата в детските ясли в област Ловеч към 31.12. 2018 г. по възраст

Към 31.12.2018 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Ловеч работят 142 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 66, като 92.4% от тях са медицински сестри (61) (табл. 3). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 76 души.

 

  1. Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал в детските ясли в област Ловеч към 31.12

 

(Брой)

ГодиниМедицински специалисти по здравни грижиДруг 

немедицински

персонал

20147988
20157492
20167884
20177080
20186676

 

 

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в детски градини (ДГ).

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ДГ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на децата до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Повече информация и данни от изследването на детските ясли могат да бъдат намерени на сайта на НСИ, раздел „Здравеопазване” – www.nsi.bg.

 

Сподели с:


Вашият коментар