Павлин Иванов

От публикуваните материали за предстоящото заседание на Общински съвет Ловеч, което ще се проведе на 13 февруари 2020 г., виждаме, че кмета Корнелия Маринова предлага на съветници да одобрят предложените от нея промени в структурата и числеността на администрацията.

Най-шокиращата от тях е искането на Маринова, да бъде одобрен 4-ти заместник кмет на община Ловеч! Ресорът, който кметското тяло желае да получи 4-ия заместник е „Жилищна и демографска политика и защита от дискриминация“.

Това определя и че ширещите се в общественото пространство слухове са верни. А и фактът, че Корнелия Маринова е „всеядна“ в назначенията, стига да получи тишина и комфорт, прави намеренията и прозрачни.

Очакванията са, че Областният лидер на ДПС Сурай Велиева ще бъде назначена на този пост, ако съветниците приемат предложението на Маринова. Велиева беше избутана чрез преференции от нейните съпартийци и не влезе в Общински съвет.

Очевидно е, че след като ГЕРБ на Маринова вкара едва 9 съветника в Общински съвет Ловеч, гласовете не стигат. Въпреки почти явната подкрепа на ловешките социалисти за предложенията на кмета от ГЕРБ, има нужда от още гласове. ДПС в Ловеч се характеризира с това, въпреки всички скандали около тях, че подкрепя винаги този, който управлява.

Припомням, че съпругата на съветника Теодор Арсов ДПС, беше бързо назначена в „Общински пазари“ през предишния мандат. Очевидно е, че ДПС отново, още по-официално ще командва града. Важно е да отбележа, че предишния кмет Минчо Казанджиев си беше назначил за комфорт днешния съветник Ертан Хасан за зам. кмет по финансите.

И тук ДПС нямат никаква вина, че традиционните големи партии ги канят да управляват заедно, без да са спечелили никакви избори и доверието на избирателите в община Ловеч.

Ето самия текст на кметското предложение:

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ОТ КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

ОТНОСНО: Промяна в числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, приета с решение № 32/28.01.2016 г. на Общински съвет –Ловеч (изм., решение № 421/23.05.2017 г.; изм., решение № 422/23.05.2017 г.; изм., решение № 6/12.12.2019 г.), считано от 01.04.2020 година.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация внасям за одобряване от Общински съвет Ловеч промяна в числеността и структура на общинска администрация в Община Ловеч, считано от 01.04.2020 година.

При разработването на структурата на общинската администрация бяха съобразени разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за прилагане класификатора на длъжностите в администрацията, Закона за устройство на територията, Закона за публичните финанси, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за устройство на територията.

Съгласно разпоредбите на чл. 5 от Закона за администрацията, според разделението на дейностите, които извършва администрацията се разделя на обща и специализирана.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на ръководителя, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета, свързани с неговата компетентност.

Настоящото предложение е продиктувано от необходимостта от оптимизиране на дейността на общинската администрация и направените предложения от ръководителите на ресори за подобряване дейността на подчинените структурни звена, чрез извършване на вътрешни промени.

С днешна дата числеността на общинската администрация е 215,5 щ. бр., от които 135 бр. с държавно финансиране и 80,5 бр. дофинансирани с местни приходи.

С настоящото предлагам промени в числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч със съответните мотиви:

Текущата демографска ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика са формулирани в Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. и са насочени към реализиране на следната стратегическа цел – забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Прилага се интегриран подход за максимално обхващане на демографските проблеми. Община Ловеч не прави изключение от общата картина за страната, в Общински съвет многократно се поставя въпроса за намиране на механизми и предприемане на действия за справяне с демографските проблеми.

Друга актуална тема, към която обществото проявява чувствителност е защитата срещу всички форми на дискриминация и осигуряване на адекватни мерки за нейното предотвратяване. При изпълнение на своите задължения държавните и обществените органи и органите на местното самоуправление са длъжни да съобразяват своите действия и актове с целта за недопускане на пряка или непряка дискриминация по посочените в ЗЗД признаци, да създават и поддържат стандарти за равно третиране на всички лица и осигуряване на възможности за участие в обществения живот и осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Във връзка с горните мотиви, предлагам в числеността на общинската администрация да бъде допълнена една щатна бройка – заместник кмет на Община Ловеч, с ресор „Жилищна и демографска политика и защита от дискриминация“, като в структурата на общинската администрация се създаде самостоятелен отдел по чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА на подчинение на заместник-кмета със щатна численост 6 щатни бр., от които 1 началник на отдел.

Промените ще бъдат компенсирани по следния начин:

 1. Чрез намаляване щатната численост на отдел „Общинска собственост“ с 3 щ. бр. служители (от 9 щ.бр. на 6 щ.бр.), на които ще бъде предложено да бъдат преназначени и ще продължат да работят в новото структурно звено за осъществяване на жилищната политика на общината;
 2. Чрез намаляване на щатната численост на звено „Вътрешен одит“ от 3 на 2 щатни бройки, към момента е налична 1 незаета щатна бройка;
 3. Чрез намаляване на щатната численост на Отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“ от 4 на 3 щатни бройки, към момента 1 щатна бройка е незаета;
 4. Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ от 11,5 на 10,5 щатни бройки, към момента щатната бройка се заема от лице, упражнило право на пенсия.

Другата промяна предлагам за по-добра отчетност и подобряване организацията на работа, а именно увеличение на числеността на дирекция „Местни приходи“ с 1 щ. бр. за сметка на числеността на отдел „Счетоводен“, където щатът се намалява с 1 щ. бройка, промяната е компенсирана. Началникът на отдел „Счетоводен“ е и главен счетоводител на Община Ловеч. В Центъра за услуги и информация на гражданите работят 2 каси, като едната щ. бр. касиер е в числеността на отдел „Счетоводен“, а другата щ. бр. в дирекция „Местни приходи“. С настоящото предложение касовото обслужване ще се отчита в дирекция „Местни приходи“.

Предложените промени, спрямо настоящата структура онагледявам, както следва:

1.1. Кмет на община – 1;

1.2. Зам.-кметове – 3; (става 4)

1.3. Кметове на кметства – 8;

1.4. Кметски наместници – 26;

1.5. Секретар – 1;

1.6. Гл. архитект – 1;

1.7. Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ с численост 24 бройки, от които 1 директор;

1.8. Дирекция „Устройство на територията“ 11 бр., от които 1 директор;

1.9. Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ – 11 бр., от които 1 директор;

1.10. Дирекция „Местни приходи“ с численост 17 бр., (става 18) от които 1 директор;

1.11.Дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ с 13 бр., от които директор 1 и 12 служители, разпределени в 2 отдела:

 • „Стратегическо планиране и програмиране“ – 6 бр., от които 1 началник на отдел;
 • „Мониторинг и устойчивост на проекти“ – 6 бр., от които 1 началник на отдел;

1.12. Дирекция „Икономическа политика и бюджет“ с 23 (става 20) бройки, от които 1 директор и три отдела:

 • Отдел „Икономически дейности и бюджет“ – 6 бр., от които 1 началник на отдел;
 • Отдел „Общинска собственост“ – 9 бр., (става 6 ) от които 1 началник на отдел;

 • Отдел „Разходване на средства и контрол“ – 7 бр., от които 1 началник на отдел;

 • 1.13. Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ с 19 бр., от които 1 директор, структурирана в два отдела:

  • „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ – 9 бр., от които 1 началник отдел;
 • „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ – 9 бр., от които 1 началник отдел;

 • 1.14. Отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“ – 4 бр., (става 3) от които 1 началник отдел /самостоятелен отдел, съгласно чл. 15 от ЗМСМА/;

  1.15. Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – 11,5 бр., (става 10,5) от които 1 началник отдел, самостоятелен отдел, съгласно чл. 15 от ЗМСМА.

  1.16. Отдел „Административно осигуряване на общински съвет“ – 3 бр., от които 1 началник отдел, съгласно чл. 29а от ЗМСМА;

  1.17. Отдел „Счетоводен“ – 13 бр., (става 12) вкл. 1 началник отдел, самостоятелен отдел по чл. 15 от ЗМСМА;

  1.18. Отдел „Контрол и сигурност“ – 15 бр., от които 1 началник отдел, самостоятелен отдел по чл. 15 от ЗМСМА.

  1.19. (нов отдел) Отдел „Жилищна и демографска политика и защита от дискриминация“ – 6 щ. бр., от които началник на отдел, самостоятелен отдел по чл. 15 от ЗМСМА.

  1.19. Звено „Вътрешен одит“ – 3 бр., (става 2) от които 1 ръководител.

  1.20. Служители в кметствата на самостоятелни бюджети – 8 бр., изпълняващи дейности по осъществяване на административно и финансово обслужване в съответното кметство.

  При така разработената структура предлагам да бъде одобрена за администрацията 176,5 бр. численост по чл. 12, ал. 1, т. 1 от НПКДА и 39 бр. длъжности по чл. 19 от Закона за администрацията, като секретарят като служител по чл. 8 от ЗА осъществяващ административното ръководство на администрацията не е разпределен в обща или специализирана администрация, общо 216,5 щатни бройки.

  Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 и т. 6 от същата Наредба, числеността на персонала в общата администрация е до 35 %, а на специализираната администрация до 70 % от общата численост.

  При така разработената структура числеността на общата администрация е 56 бр., а на специализираната 120,5 бр., което отговаря на изискванията на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

  Предвидени са 23 броя ръководни длъжности, които отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията да не надвишават 15 % от общата численост.

  Спазени са изискванията за структуриране на дирекциите /не по-малко от 11 бр./ и отделите /не по-малко от 6 бр./ в специализираната администрация.

  Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 и ал. 2, във връзка с чл. 15 и чл. 29а от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Ловеч да

   

  РЕШИ:

   

   

  1. Одобрява, считано 01.04.2020 година промяна в числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, приета с решение № 32/28.01.2016 г. на Общински съвет –Ловеч (изм., решение № 421/23.05.2017 г.; изм., решение № 422/23.05.2017 г.; изм., решение № 6/12.12.2019 г.), от 215,5 щ. бр., от които 135 бр. с държавно финансиране и 80,5 бр. дофинансирани с местни приходи, на 216,5 щ. бр., от които 136 бр. с държавно финансиране и 80,5 бр. дофинансирани с местни приходи, както следва:

  1.1. Кмет на община – 1;

  1.2. Зам.-кметове – 4;

  1.3. Кметове на кметства – 8;

  1.4. Кметски наместници – 26;

  1.5. Секретар – 1;

  1.6. Гл. архитект – 1;

  1.7. Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ с численост 24 бройки, от които 1 директор;

  1.8. Дирекция „Устройство на територията“ 11 бр., от които 1 директор;

  1.9. Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ – 11 бр., от които 1 директор;

  1.10. Дирекция „Местни приходи“ с численост 18 бр., от които 1 директор;

  1.11.Дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ с 13 бр., от които директор 1 и 12 служители, разпределени в 2 отдела:

  • „Стратегическо планиране и програмиране“ – 6 бр., от които 1 началник на отдел;
 • „Мониторинг и устойчивост на проекти“ – 6 бр., от които 1 началник на отдел;

 • 1.12. Дирекция „Икономическа политика и бюджет“ с 20 бройки, от които 1 директор и три отдела:

  • Отдел „Икономически дейности и бюджет“ – 6 бр., от които 1 началник на отдел;
 • Отдел „Общинска собственост“ – 6 бр.,от които 1 началник на отдел;

 • Отдел „Разходване на средства и контрол“ – 7 бр., от които 1 началник на отдел;

 • 1.13. Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ с 19 бр., от които 1 директор, структурирана в два отдела:

  • „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ – 9 бр., от които 1 началник отдел;
 • „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ – 9 бр., от които 1 началник отдел;

 • 1.14. Отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“ – 3 бр., от които 1 началник отдел /самостоятелен отдел, съгласно чл. 15 от ЗМСМА/;

  1.15. Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – 10,5 бр., от които 1 началник отдел, самостоятелен отдел, съгласно чл. 15 от ЗМСМА.

  1.16. Отдел „Административно осигуряване на общински съвет“ – 3 бр., от които 1 началник отдел, съгласно чл. 29а от ЗМСМА;

  1.17. Отдел „Счетоводен“ – 12 бр., вкл. 1 началник отдел – главен счетоводител на общината, самостоятелен отдел по чл. 15 от ЗМСМА;

  1.18. Отдел „Контрол и сигурност“ – 15 бр., от които 1 началник отдел, самостоятелен отдел по чл. 15 от ЗМСМА.

  1.19. Отдел „Жилищна и демографска политика и защита от дискриминация“ – 6 щ. бр.,от които началник на отдел, самостоятелен отдел по чл. 15 от ЗМСМА.

  1.20. Звено „Вътрешен одит“ – 2 бр., от които 1 ръководител.

  1.21. Служители в кметствата на самостоятелни бюджети – 8 бр., изпълняващи дейности по осъществяване на административно и финансово обслужване в съответното кметство.

  Приложение № 1: Органиграма на структурата към 01.04.2020 година.

  Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Ловеч, за сведение и изпълнение.

   

  КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

  Кмет на Община Ловеч

  Сподели с:


  Вашият коментар