От РЗИ Ловеч съобщават за извършени проверки на качеството на водата в населени места от ловешко. Взети са 12 проби води-питейни от централни водоизточници от: с. Владиня, с. Горан, с. Дойренци, с. Дренов, с. Баховица, с. Слатина – по изследваните микробиологични и химични показатели пробите води-питейни съответстват на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и не съответства параметър „нитрати” в с. Владиня, с. Дойренци и с. Дренов.

На управителя на „В и К Ловеч” АД има издадени предходни предписания относно трите села, при установяване на наднормено съдържание на нитрати за предприемане на следните мероприятия: уведомяване на населението, че е препоръчително, а за деца до 3 години – задължително, да не използват вода от водопроводната мрежа за консумация; обследване на причините за увеличението на нитратите в подаваната към селото вода; проучване на възможността за включване на нови водоизточници за водоснабдяване на селото; уведомяване на кметовете на населените места, респ. кмета на Община Ловеч, който да изиска спазване от земеделските производители на добра земеделска практика. Предписанията периодично се проверяват.                                                                                                     Взети са 2 проби води-питейни от ведомствени водоизточници от: гр. Ловеч – по изследваните микробиологични и химични показатели пробите води-питейни съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Взети са  6 проби вода от плувни басейни от: с. Крушуна и с. Чифлик – по изследваните микробиологични и химични показатели  пробите вода от плувен басейн съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Взети са 3 проби вода от обществени местни водоизточници от: с. Лисец и с. Славяни –

по изследваните микробиологични и химични показатели  пробите вода от обществени местни водоизточници съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”.

Сподели с:


Вашият коментар