По информация на Националният статистически институт, през 2018 г. на отчет[1]  в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 244 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. са следните:

  • 77.0% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 23.0 % са малолетни (8-13 години) .
  • Момчетата са 180 (8%), а момичетата – 64, или 26.2%.
  • Учащи са 219 лица, или 88%.
  • В криминогенна среда са живели 159 (65.2%) малолетни и непълнолетни.

През 2018 г. снети от отчет в ДПС са 92 малолетни и непълнолетни лица, или 37.7% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 60 лица (65.2%), поради навършване на 18-годишна възраст – 31 лица (33.7%) и на други основания – 1 лице  (1.1%).

Броят на заведените на отчет[2] през годината малолетни и непълнолетни е 88, или 36.1% от всички водени на отчет лица, като 71.6% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2017 г. броят на новозаведените намалява с 11.1%.

Таблица 1
Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи в област Ловеч
  малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст
(Брой)
 20142015201620172018
Лица, водени на отчет в детските педагогически стаи – общо294209194243244
  Малолетни (8 – 13 г.)7157405756
    в т. ч. момчета5543364641
  Непълнолетни (14 – 17 г.)223152154186188
   в т.ч. момчета164118121160139
Лица, заведени на отчет в детските педагогически стаи през годината – общо 7758649988
  Малолетни (8 – 13 г.)2529183025
    в т. ч. момчета2121162620
  Непълнолетни (14 – 17 г.)5229466963
   в т. ч. момчета4225376359

 

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2018 г. са 113. От тях момичета са 38, или 33.6%, а момчета – 75 (66.4%). В сравнение с 2017 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява  с 2.6%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за „бягство от дома(от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ – 41.6%, и за „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ – 15.9%.

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС в област Ловеч за извършени престъпления е 115 и в сравнение с 2017 г. намалява  с  35.0%.

Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните през 2018 г. в област Ловеч. Извършители на кражба са 66 лица, или 57.4% от всички малолетни и непълнолетни, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетни лица, извършители на кражби от домовете – 45.5% и от магазини или други търговски обекти – 25.8%.

През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Ловеч са образували 162 възпитателни дела, от които 104 (64.2%) – по предложение на органите на прокуратурата. Решените дела са 159, като 125 (78.6%) от тях са били решени в срок до 1 месец.

През 2018 г. са наложени 5 мерки на родители или лица, които ги заместват по чл. 15, ал.1 от ЗБППМН.

През 2018 г. местните комисии в област Ловеч са наложили 256 възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН на 172 лица   за извършените от тях 193 общественоопасни деяния. Най-често налаганите мерки са:

  • „предупреждение“ – в 48.0% от случаите;
  • „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват“ – в 19.1% от случаите.

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

  • Малолетни са 51 лица, а непълнолетни – 121.
  • Момчетата са 143, а момичетата – 29.
  • 113 от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование.

 

При двамата родители са живели 68.0% от малолетните е непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки.

През 2018 г. обществените възпитатели са работили с 133 малолетни и непълнолетни.  През консултативните кабинети в областта са преминали 285 лица. През този период да организирани 69 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 8 688 малолетни и непълнолетни. През 2018 г. е осъществена превантивна възпитателна дейност с 23 деца живеещи в криминогенна и/или конфликтна среда.

 

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.

В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на сайта на НСИ – http://www.nsi.bg , раздел „Правосъдие и престъпност“, както и в ИС „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=63).

Сподели с:


Вашият коментар