Проекто-дневният ред на Петдесетото заседание на Общинския съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов съдържа 25 точки.  Общинските съветници се събират на 23 август (четвъртък) 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Пет питания имат общинските съветници, с които по традиция ще започне заседанието. Общинският съветник Минчо Казанджиев пита за графика за обществените поръчки за 2018 г. Питането на Доротея Цанкова е относно използването на атракционно влакче, закупено от Община Ловеч. Питането на Иван Иванов е относно изпълнение на решение № 703/29.03.2018 г. на Общински съвет-Ловеч. Питането на Станимир Стоянов  е за издаването на разрешения за поставяне на маси и столове на територията на Община Ловеч, както и за реда за  издаване на разрешения за поставяне и приходите от тази дейност. Питането на Цветослава Банева е за Регионалната библиотека „проф. Б. Цонев“ и Художествената галерия.

Съветниците ще приемат и отчет за сектор „Пътна полиция“ от Николай Недялков – началник сектор ПП, тъй като това не стана на предишната сесия.

Включени за разглеждане са отчетите за дейността на кметовете на селата Йоглав и Казачево.

Ще бъде разгледан междинен финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД към 30.06.2018 г., внесен от Валентин Пенчев –изпълнителен директор на „ЕКО“ ЕАД.

За промяна наименованията на социални услуги в Община Ловеч ще докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

Следващата точка е за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора  с увреждания в гр. Ловеч“ по процедура на директно предоставяне  на БФП BG16RFOP001-5.002 -„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора  с увреждания“  в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР -2014-2020.

Има две предложения за преименуване – улица в Ж.К. “Червен бряг“ да приеме името на генерал Пано Маринов и  бул. “Мизия“ да стане бул. “Ген. м-р  Пано Маринов“ –  предложения съответно на кмета Корнелия Маринова и на общинския съветник Иван Иванов.

Общинските съветници се решават отпускането на еднократна финансова помощ  за лечение на дете по предложение на общинския съветник Александра Енева.

Сподели с:


Вашият коментар