Проекто-дневен ред на ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1553пъти

ПОКАНА

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на  Общински съвет – Ловеч, на 30 НОЕМВРИ  /ЧЕТВЪРТЪК/ 2017 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч при следния

п р о е к т о–д н е в е н   р е д: 

 1. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-жа Цветослава Банева – общински съветник.
 2. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-н Данчо Заверджиев относно броя на второстепенни разпоредители с бюджет и дейности на бюджетна издръжка от бюджета на Община Ловеч и ТД с общинско участие към 15.11.2017 г имат банкови сметки в „Интернешъл Асет Банк“ АД.
 3. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-жа Доротея Цанкова – общински съветник относно управлението на Регионална библиотека „проф. Беню Цонев“ и „Художествена галерия“-Ловеч.
 4. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-н Кирил Гумнеров–общински съветник относно умишлено унищожаване на десетки дървета в с. Славяни.
 5. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-н Иван Иванов – общински съветник относно унищожени десетки дървета до с. Славяни.
 6. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-жа Валентина Янкова – общински съветник, относно готовността на Община Ловеч за посрещане на зимния сезон.
 7. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-н Минчо Казанджиев – общински съветник относно изплатени средства от  Община Ловеч на „ЕКО“ ЕАД-Ловеч.
 8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч“, приета с решение № 229/25.08.2016 г., изменена с решение № 367/29.03.2017 г. на Общински съвет-Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Актуализация на  капиталова  програма  на  Община  Ловеч за 2017  година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Дофинансиране на ДСХ “Върбовка“ и ДВФУ-с. Сливек от бюджета на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на отчет за дейността на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч от месец април 2016 до месец октомври 2017 г.

Докл.: Иван Минков –председател на комисията

 1. Определяне размера на възнагражденията на общинските съветници, считано от 01.11.2017 година.

Докл.:Данчо Заверджиев – общински съветник

 1. Изменение на устава на „ЕКО“ ЕАД, приет с решение № 122/10.07.2008 г. на Общински съвет-Ловеч, изм. с решение № 100/24.04.2012г. на Общински съвет-Ловеч.

  Докл.:Валентина Янкова – общински съветник

 1. Одобряване на Доклад за резултатите от Междинната оценка на Общински план за развитие 2014-2020  на Община Ловеч.                              

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Упълномощаване представителя на Община Ловеч за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД-Ловеч, насрочено за 14.12.2017 година.

Докл.:Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Предложение относно изменение на решение № 421/23.05.2017 г. на Общински съвет-Ловеч.

Докл.:Данчо Заверджиев – общински съветник

 1. Изменение на решение № 489/01.08.2017 г. на Общински съвет-Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. 18. Кандидатстване по проект “Красива България“, мярка МО 1“Подобряване на обществената среда в населените места“.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне под наем на имоти-полски пътища и нефункциониращи напоителни канали-общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели за стопанската 2017/2018 година.

Докл.:Петър Цолов –председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Предложение относно оперативен план за провеждане на лесозащитни и други лесовъдски мероприятия за ограничаване на нападенията от болести и вредители в иглолистните насаждения на територията на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на годишен план за ползване на дървесината от горски територии-собственост на Община Ловеч през 2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Частична почвоподготовка и залесяване на горски територии в землището на с. Казачево, отдел 202 „к“, собственост на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по корекция на част застроителна от одобрения с решение № 510/24.10.2013 г. на Общински съвет-Ловеч в точка 3.1.-изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за у.п.и.|||  от кв.199 по плана на ЦГЧ, гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 години на имот-частна общинска собственост, представляващ кабинет № 1 с площ от 19,23 кв.м. и общи части с площ от 12,21 кв.м. находящ се в масивна, едноетажна сграда, без сутерен с идентификатор 43952.513.9517.4 – Бивша стоматологична поликлиника, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.9517 по КК и КР на гр. Ловеч, с адрес: бул.“България“ № 3, актувана с АЧОС № 54132/31.03.2014 г. за разкриване на медико- диагностична лаборатория.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда до границата на съседния имот-общинска собственост, съгласно чл.51 от Закона за устройство на територията.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот частна общинска собственост представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.507.1335.2.19, находящ се в сграда № 2, етаж 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.507.1335 по КК и КР на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54974/09.10.2017 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.966.1.13, намиращ се в сграда № 1 /партерен етаж в ЖСК „Сердика“/ разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.966 по кадастралната карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС №54821/04.05.2017г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предложение относно изграждане на улица директно свързваща /без ж. п. прелез/ гр. Ловеч с кв. Гозница и кв .Продимчец.

Докл.:Александра Енева – общински съветник

 1. Предоставяне чрез дарение на 15 броя компютри, общинска собственост на Районно управление – Ловеч за използване при изпълнение на служебните им задължения.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Одобряване на план-сметка за разходите през 2018 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в гр. Ловеч и 34-те населени места в Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на план-сметка за необходимите средства за дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет-Ловеч за 2018 година.

Докл.:Петър Цолов –председател на Общински съвет-Ловеч

 1. Поставяне на пътни знаци В 27-„Забранени са престоят и паркирането“ и допълнителна табела Т 17 с надпис на улица „Тома Давидов“ в гр. Ловеч.

Докл.:Данчо Заверджиев-общински съветник

 1. Писмено становище от кмета на общината относно решение № 585/25.10.2017 година.

Докл.: Иван Иванов-председател на ПК по ОРСБД

 

С уважение, 

ПЕТЪР  ЦОЛОВ:

 Председател на Общински съвет-Ловеч

Share with: