ПОКАНА

На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общински  съвет  –  Ловеч,   на 19 ДЕКЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2019 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния

п р о е к т о –д н е в е н     р е д:  

 1.Приемане  на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ловеч през 2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

2.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Ловеч за периода 2019-2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

3.Одобряване на разходите през 2020 година, за осигуряване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране  на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане  на чистотата на териториите  на обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

4.Определяне  размера  на  такса битови отпадъци за 2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

5.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

6.Актуализация  на  капиталовите  разходи  на  Община  Ловеч  за 2019 година.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

7.Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане  на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

8.Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за управление на общинските пътища.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

9.Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

10.Промяна в числеността и структурата на Бюджетна дейност „Комунални дейности“, считано то 01.01.2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

11.Продажба на имот-частна общинска собственост представляващ: бивша „Механа Ерфурт“-самостоятелен обект в сграда  с  идентификатор 43952.514.71.2.5., находящ се в сграда № 2, етаж 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.514.71 по КК и КР на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54315/22.04.2015г. и акт № 55722/05.12.2019 г. за поправка на акт за АЧОС №54315/22.04.2015 г., чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

12.Обявяване  от публична в частна общинска собственост на незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.504.550 по КК и КР на гр. Ловеч с площ от 1100 кв. м., актуван с АПОС № 55720/05.12.2019 г. и продажба на имота чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

13.Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част  от недвижим имот публична общинска собственост, ученически стол и публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, автомат за търговия   в ОУ “В. Левски“ гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

14.Учредяване безвъзмездно право на ползване на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч върху движима вещ- /МПС/-много функционален товарен автомобил с висока проходимост марка „Мерцедес“, модел „Унимог У20“

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

15.Допълване на списъците за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 година – приложение № 1  и приложение № 2, неразделна част от решение № 947/28.02.2019г. на Общински съвет-Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

16.Информация за дейността на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч към 30.09.2019 година.

Докл.:Валентин Пенчев-изпълнителен директор

17.Информация за дейността на „Общински пазари –Ловеч“ ЕООД.

Докл.:Валентин Василев –изпълнителен директор

18.Определяне на представител и заместник-представител на Община Ловеч в Общото събрание на Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина“.

Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч

19.Утвърждаване на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Докл.:Петър Цолов –председател на Общински съвет-Ловеч

 

ПЕТЪР  ЦОЛОВ:     /п/
Председател на Общински съвет-Ловеч

Сподели с:


Вашият коментар