ПОКАНА
На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 13 ФЕВРУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2020 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния

п р о е к т о –д н е в е н р е д:

Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства, както и средствата за работни заплати и осигурителни вноски на кметските наместници.
Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч
Промяна в числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, приета с решение № 32/28.01.2016 г. на Общински съвет-Ловеч /изм., с решение № 421/23.05.2017 г.; изм., с решение № 422/23.05.2017г.; изм. с решение № 6/12.12.2019 г./ считано от 01.04.2020 година.
Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч
Проекто-бюджет, капиталови разходи на Община Ловеч за 2020 година и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2020-2022 година.
Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч
Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.966.1.13, намиращ се в сграда №1 /партерен етаж в ЖСК „Сердика“/, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.966 по КК на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54821/04.05.2017 г., чрез провеждане на публичен търг.
Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч
Определяне на общинските пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 година и правилата за тяхното ползване.
Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч
Изискване на информация за проведените процедури, сключените договори в хода на изпълнение на договор с предмет „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворно пространство на ОУ “проф. Д. Димов“ и избиране на временна комисия за проверка на документацията по проекта.
Докл.: Минчо Казанджиев – общински съветник
Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД-Ловеч, насрочено за 18.02.2020 година.
Докл.:Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч
Присъединяване на Община Ловеч като член на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските градове и региони.
Докл.: Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч
Молба от изпълнителния директор на „Ловеч-спорт 96“ АД относно отсрочване изплащането на задължения.
Докл.: Васил Василев –изпълнителен директор на
„Ловеч-спорт 96“ АД
10.Молба от изпълнителния директор на МБАЛ „проф. д-р П. Стоянов“ относно разсрочване на задължения.
Докл.:д-р Румяна Нановска –изпълнителен директор на
МБАЛ „проф. д-р П. Стоянов“

С уважение,

ПЕТЪР ЦОЛОВ:
Председател на Общински съвет-Ловеч

Сподели с:


Вашият коментар