През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 47.5 хил., от които 22.5 хил. са мъже, а 25.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0 хил., а спрямо третото тримесечие на 2017 г. увеличението е с 3.3 хиляди.    

Коефициентът  на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 43.6% (при 53.3% за страната), съответно 42.9% за мъжете и 44.3% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на двадесет и трето място сред областите в страната, а по коефицент на заетост на двадесет и пето място.            

 

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Ловеч по тримесечия

 През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 64 навършени години са 45.7 хил., като 21.2 хил. от тях са мъже, а 24.6 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. с 0.9 хил., а спрямо третото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 2.8 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 64 навършени години е 60.8%, съответно 54.6% за мъжете и 67.4% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент се увеличава с 1.3 процентни пункта.

 

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. То обхваща обикновенните домакинства в страната.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост – относителния дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Повече информация и данни от наблюдението на работната сила са достъпни на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Пазар на труда“, Наблюдение на работната сила и в Информационна система „Инфостат“.

Сподели с:


Вашият коментар


Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.