Прочетено349пъти

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 50.8 хил., или 67.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 6.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица достига 47.1 хил., или 43.3% от населението на 15 и повече навършени години. В сравнение с 2017 г. общия брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 6.6%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.8 хил., като в сравнение с 2017 г. нарастват с 6.5% .

Коефициентът  на заетост на населението на 15 – 64 навършени години е 60.9% (56.9% за мъжете и 65.1% за жените), с 5.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

Коефициентът  на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 57.6%, с 2.2 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

Безработните лица са 5.0 хил. и в сравнение с 2017 г. броят им нараства с 19.0%.

Коефициентът на безработица се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2017 г. и достига 9.6% (при 5.2% за страната).

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 24.5 хиляди. Коефициентът на икономическа неактивност е 32.5%.

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на  15 и повече навършени години. То обхваща обикновенните домакинства в страната.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

  • извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или

друг доход;

  • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест,

годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

  • нямат работа през наблюдавания период;
  • активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания

период, или вече са намерели работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

  • има възможност да започнат работа до две седмици след края на

наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повеченавършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност – относителен дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост – относителния дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на безработица – относителен дял на безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на неактивност – относителен дял на икономически неактивните лица от населението в същата възрастова група.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някой случай общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация и данни от наблюдението на работната сила са достъпни  на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“  (http://www.nsi.bg) и в Информационна система „Инфостат“

 

Сподели с:


Вашият коментар