ОКРЪЖЕН СЪД – гр. ЛОВЕЧ Ул. „Търговска” №41, тел.: 068 / 68 98 98

ОБЯВЯВА: 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ПРИЗОВКАР” По чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

 1. Кратко описание на длъжността:

„ПРИЗОВКАР” – Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари, отговаря за навременното и законосъобразно връчване на призовките и другите книжа, незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки, изпълнява други възложени от председателя на съда и съдебния администратор задължения;

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

2.1. Минимални нормативно определени изисквания за длъжността „призовкар” – чл.340а от ЗСВ:

 • да е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да е навършил пълнолетие;
 • да не е поставен под запрещение;
 • да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не е съветник в Общински съвет – Ловеч;
 • да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
 • да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.

 

2.2. Допълнителни специфични изисквания за заемане на длъжността „призовкар ”.

 • познания и умения по приемане, предаване, подреждане и съхраняване на съдебна документация;
 • способност за работа с граждани и в екип;
 • познания по Правилника за администрацията в съдилищата и изискванията на процесуалните закони ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа;
 • минимална степен на завършено образование – средно (средно-специално);
 • лични делови качества: инициативност, комуникативност, лоялност, организационни умения и способност за работа в екип;

Предимства: опит при изпълнението на функции, сходни с тези на длъжността „призовкар”, за която кандидатите подават заявление за участие.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса за длъжността:

Конкурсът ща се проведе от комисия от 3 члена, назначена със заповед на административния ръководител, съобразно чл.139, ал. 1 от ПАС. Комисията  заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни членове.

След изтичане на едномесечния срок за приемане на документи за участие в конкурса, комисията провежда заседание за допускане на кандидатите и изготвя списък на допуснатите кандидати, като посочва датата, началният час и мястото на провеждане на конкурса за длъжността. Датата на провеждане на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасянето на списъците. В списъците за недопуснати кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще се поставят на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата, етаж ІІІ, срещу стая 304, както и ще се публикуват на Интернет-страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на едномесечния срок за подаване на заявление за участие в конкурса.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира изпълнението.

Конкурсът за длъжността ще се проведе на 3 етапа:

 1. по документи;
 2. писмен изпит – тест за проверка на познанията по Правилника за администрацията в съдилищата и изискванията на процесуалните закони ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа. /МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕСТА, свързани с връчването на призовки и съдебни книжа от ПАС, ГПК и НПК ще са публикувани на Интернет-страницата на съда/;
 3. събеседване по Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители, които нормативни актове са публикувани на Интернет-страницата на съда.

 

 1. Начин на оценяване на кандидатите за длъжността.

На допуснатите кандидати до втори етап – писмен изпит, ще се предостави за практическо решаване тест, включващ 15 въпроси в рамките на 40 минути при максимален брой точки за оценка – 15 точки. Всеки верен отговор ще бъде оценен с 1 точка.

До събеседване ще бъдат допуснати кандидати, които са събрали минимум 10 точки от писмения изпит.

Устното събеседване с кандидатите ще се извърши върху 5 идентични въпроса по Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители, при максимален брой точки за оценка – 5 точки.

При равен брой точки ще се съобразят допълнителни критерии – трудов стаж, образование и др.

Окончателната оценка на всеки кандидат, участвал в третия етап на конкурса е средно аритметично число от оценките им от втори и трети етап.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • мотивационно писмо;
 • писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
 • писмено пълномощно за подаване на документи /ако това не се прави лично от кандидата/;
 • автобиография/СV/ – саморъчно подписана от кандидата;
 • лична карта /копие/;
 • заверено копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;
 • Декларация за обработване на лични данни – образец;
 • Декларация по чл. 340а от ЗСВ, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, че не е поставен под запрещение, че не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, че не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност – образец;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • медицинско свидетелство за работа – оригинал;
 • медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психични заболявания – оригинал;

Кандидатите, ако притежават, представят и копия от документи за придобити допълнителни квалификации, препоръки от предишни работодатели и др.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени, като при подаване на документите се представят оригиналите за сравнение.

Кандидатите подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник в служба „Регистратура” на Окръжен съд гр. Ловеч срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Краен срок за приемане на конкурсни документи – един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса във вестник „Ловеч Прес”. В този срок на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност в служба „Регистратура” на Окръжен съд гр. Ловеч.

Минимален размер на основната заплата за длъжността „призовкар”, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт:

Основна месечна заплата – МРЗ за 2020г. + 25 лв.ранг.

Резултатът от класирането ще се обяви в 3 дневен срок от провеждането на конкурса на информационното табло на Окръжен съд Ловеч  в Съдебната палата етаж ІІІ, срещу стая 304, както и на Интернет-страницата на съда и ще се съобщи на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 от КТ. Трудовото правоотношение възниква със служителя при условията на чл.96 от КТ.

Лицето, определено да заеме длъжността, подписва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ при възникване на трудовото правоотношение.

 

6.Място и срок за подаване на документите:

Съдебна палата – гр. Ловеч, служба „Регистратура” на Окръжен съд  гр. Ловеч срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.

Краен срок за приемане на конкурсни документи – един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса във вестник „Ловеч Прес”.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност ще е на разположение в служба „Регистратура” на Окръжен съд гр. Ловеч и на Интернет-страницата на съда – http://www.lovech.court-bg.org, раздел „Конкурси”.

Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Окръжен съд Ловеч в Съдебната палата етаж 3, срещу стая 304, както и на Интернет-страницата на съда – http://www.lovech.court-bg.org, раздел „Конкурси”.

Сподели с:


Вашият коментар