Със заповед № 148/07.03.2019 г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Ловеч е обявен конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд Ловеч за една свободна щатна бройка.

 1. Кратко описание на длъжността, според длъжностната характеристика и минимален размер на основната заплата:

Предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Окръжен съд – Ловеч и районните съдилища от съдебния район. Разработва програми за популяризиране работата на съдилищата от съдебния район и издигане авторитета на съдебната система в обществото, като съобразява Комуникационната стратегия на органите на съдебната власт 2014 – 2020 година и с Плана за нейното приложение. Подпомага административните ръководители при информиране на обществеността за дейността на съдилищата от съдебния район и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване. Изпълнява дейности, свързани с подобряване на комуникацията на органите на съдебната власт с ключови, външни за системата общности, както и други задължения, определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор, утвърдено от административния ръководител.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 1011лева.

 

 1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
  • Минимални нормативно определени изисквания:

а) по чл. 340а ЗСВ – да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;

б) да не са налице обстоятелствата по чл. 137, ал.1 ПАС във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ);

 

 • Допълнителни специфични изисквания за заемане на длъжността:

а) завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по следните специалности: „обществени комуникации и информационни науки”, „право” и „публична администрация” /Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. – „право”, „връзки с обществеността”, „масови комуникации и журналистика”, „медии и журналистика”, „обществени комуникации”/.

б) професионален опит по специалността – минимум 3 години;

в) компютърна грамотност – MS Office, Internet;

г) отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

д) много добри комуникационни умения и езикова култура, способност за работа в екип.

 

 • Предимство

а) наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността „експерт, връзки с обществеността”;

б) владеене на чужд език;

 

 1. Необходимите документи за участие в конкурса:
  • заявление за участие в конкурса (свободен текст);
  • пълномощно за подаване на документи (когато това не се прави лично от кандидата);
  • автобиография (саморъчно подписана от кандидата);
  • мотивационно писмо;
  • концепция за медийната визия на съда;
  • декларация по чл. 340а ЗСВ, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, че не е поставен под запрещение, че не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, че не е лишен от правото да заема определена длъжност (образец);
  • декларация във вр. с чл. 137, ал.1 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от КТ (образец);
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (нотариално заверени);
  • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или осигурителна книжка);
  • свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
  • медицинско свидетелство за работа от психиатър, че кандидатът не страда от психични заболявания (оригинал);
  • копия от документи, представени по желание на кандидата за придобити други квалификации, за владеене на чужд език, препоръки от предни работодатели и др.;

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата с „Вярно с оригинала” с изключение на документите по т. 3.8, 3.10 и 3.11.

 

 

 1. Начин на провеждане на конкурса – три етапа:

първи етап – по документи;

втори етап – изготвяне на прессъобщения по конкретни казуси или случаи;

трети етап – събеседване.

 

 1. Кандидатите за участие в конкурса подават документи лично или чрез пълномощник в служба „Регистратура“ на Окръжен съд Ловеч срещу входящ номер, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.
  • Краен срок за приемане на документи – един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник. В този срок желаещите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на конкурсната длъжност и с образците на посочените документи от интернет страницата на съда – http://www.lovech.court-bg.org/.

 

 1. Конкурсът ще се проведе от комисия, чиито членове се определят с отделна заповед от административния ръководител, съобразно чл. 139, ал. 1 ПАС. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички нейни членове.

 

 1. Конкурсът ще се проведе на три етапа.
  • Първи етап – преценка по документи.
  • Комисията по т. 6 провежда заседание за допускане на кандидатите не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за приемане на документи за участие в конкурса. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали то е подадено в срок, дали са представени всички необходими документи по т. 3 и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по т.2 от заповедта за обявяване на конкурса.

Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят:

а/ списък на допуснатите кандидати:

В него се посочват датата, началният час и мястото на провеждане на конкурса, както и указания до кандидатите за легитимация пред комисията по т. 6 чрез представяне на лична карта или друг валиден личен документ. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъците.

б/ списък на недопуснатите кандидати:

За всеки недопуснат кандидат се посочват основанията за това.

 

 1. Списъците по т. 7.2 се обявяват на таблото за съобщения, намиращо се на третия етаж на съдебна палата, непосредствено до съдебна зала № 327 (общодостъпното място по т. 15) и се публикуват на интернет страницата на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до председателя на Окръжен съд Ловеч в седемдневен срок от обявяването на списъците. Председателят на съда се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

 1. Когато няма допуснати кандидати, председателят на съда с писмена заповед прекратява конкурсната процедура.

 

 1. Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

 

 1. Втори етап – изготвяне на прессъобщения по конкретни казуси или случаи.
  • В него участват само допуснатите кандидати
  • Кандидатите изготвят прессъобщения по конкретни казуси или случаи за време, определено от комисията.
 • Комисията оценява писмените работи на кандидатите по шестобалната система с точност от 0,25. Оценката на всеки кандидат се формира като средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията.
 • За този етап от конкурса комисията изготвя протокол, в който се съдържа и оценките на кандидатите. Протоколът се обявява на общодостъпното място по т. 15 от заповедта и на интернет страницата на съда, непосредствено след изготвянето му или на следващия работен ден. В същите срокове и на същите места се обявяват датата, началният час и мястото на провеждане на третия етап на конкурса, както и указания до кандидатите за легитимация пред комисията по т.6.
 • В третият етап участват само кандидати, които имат оценка не по-ниска от много добър „4.50” за изготвените прессъобщения.
  • Трети етап – събеседване.
 • Конкурсната комисия провежда събеседване с всеки кандидат. Целта на събеседването е да се установи подготовката на кандидата за длъжността, за която кандидатства.
 • Кандидатите отговарят на въпроси от Правилника за администрацията в съдилищата, Етичния кодекс на съдебните служители, Кодекса за етично поведение на българските магистрати, Наръчника за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите (2015 г.) и Комуникационната стратегия на съдебната власт; мотивацията им за кандидатстване за длъжността; визията им относно медийното представяне на ОС Ловеч и организация на работата с РС Ловеч, РС Луковит, РС Тетевен и РС Троян; събеседване по изготвената от кандидата концепция за медийната визия на съда (по т. 3.5 от заповедта).
 • Оценяването на притежаваните от кандидата професионални качества се формира на базата на следите критерии:

а)  познания по Комуникационната стратегия на съдебната власт; дейността, свързана с провеждане на Комуникационната политика на ВСС; Правилника за администрацията в съдилищата, Етичния кодекс на съдебните служители, Кодекса за етично поведение на българските магистрати и Наръчника за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите (2015 г.);

б)  визията на кандидата за медийното представяне на ОС Ловеч, РС Ловеч, РС Луковит, РС Тетевен и РС Троян; изпълнението на конкурсната длъжност; мотивацията му за кандидатстване за длъжността;

в)  комуникационни умения, езикова култура, професионален опит и способност за работа в екип.

г)  наличие на опит при изпълнението на функциите, включени в длъжността „експерт, връзки с обществеността” и владеенето на чужд език

 • Членовете на комисията оценяват кандидатите с оценки по шестобалната система с точност от 0,10 по всеки от критериите по т.11.3.3. от заповедта. Оценката на всеки член от комисията за всеки отделен кандидат е средноаритметично число от оценките по отделните критерии.
 • Крайната оценка за трети етап е средноаритметично число от оценките на всички членовете на комисията за всеки отделен кандидат.
 • Крайната оценка от конкурса е средноаритметично число от получените крайни оценки от трите етапа на конкурса за всеки отделен кандидат. При кандидати с еднакви оценки от окончателното класиране, предимство в класирането има кандидатът с по-голям професионален опит и допълнителни квалификации.

 

 1. За работата си комисията по провеждане на конкурса съставя протокол, в който отразява резултатите от трите етапа, крайната оценка от конкурса и класирането.

 

 1. Протоколът с класирането на кандидатите се съставя и представя на председателя на съда в 3-дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, протоколът се обявява на общодостъпното място по т. 15 и интернет страницата на Окръжен съд Ловеч.

 

 1. Определяне на лицето, спечелило конкурса.
  • Съобразно класирането, председателят на съда определя с писмена заповед лицето, спечелило конкурса. Със същата заповед се определя място, датата и часа, на която кандидатът следва да се яви лично, за да заяви писмено желанието си за назначаване на съответната длъжност. Заповедта се публикува на интернет страницата на съда.
  • При заявено от кандидата желание, с него се сключва споразумение и му се връчва индивидуална длъжностна характеристика (чл. 144, ал. 1 ПАС).
  • В случай, че кандидатът не се яви в определения срок, се прилагат правилата на чл. 96, ал. 4 от КТ.

 

 1. Обявлението за конкурса да съдържа данните съобразно чл. 140, ал. 3 ПАС и да се осъществи:
 • чрез публикация във в-к „Ловеч прес”;
 • на общодостъпно място чрез поставяне на обявата за конкурса на таблото за съобщения – съдебна палата, етаж трети, до съдебна зала № 327;
 • чрез публикуване в интернет страницата на Окръжен съд Ловеч http://www.lovech.court-bg.org/.

 

 1. Заповедта, обявлението за конкурса, длъжностната характеристиката на конкурсната длъжност и образците на посочените документи в т. 3 от заповедта са публикувани на интернет страницата на съда http://www.lovech.court-bg.org/.

 

 1. Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от него ще бъдат обявявани на интернет страницата на съда и таблото за съобщения (съдебна палата, етаж трети, до съдебна зала № 327).

 

Сподели с:


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.