На пресконференция на кмета на община Ловеч Корнелия Маринова, проведена през миналата седмица, беше представен механизмът за предоставяне на лична помощ на хората с увреждания по Закона за личната помощ. Съгласно Закона доставчик на лична помощ е общината.

„Ловеч днес“ попита кмета Маринова, кой и какъв реален контрол върху качеството на предлаганите услуги оказва от страна на администрацията. Краткият отговор на експерт на Общината беше, че контрол се оказва единствено по документи, като в края на месеца се попълват анкетни карти. За реален контрол на място, при болните хора, администрацията запази мълчание. Но все пак, изпрати писмен отговор, който ви представям:

В отговор на журналистически въпрос от пресконференцията на 29 януари относно контрол на механизма за лична помощ.

От 01.09.2019 г. е в действие механизмът за предоставяне на лична помощ на хората с увреждания по Закона за личната помощ. Съгласно Закона доставчик на лична помощ е общината по настоящия адрес на ползвателя.

В Глава четвърта от Наредба № РД -07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, изм. и доп.ДВ бр.90 от 17.12.2019 г.  са регламентирани процедурите за контрол за законосъобразност, текущ и последващ контрол върху изпълнението на поетите финансови ангажименти и сключени договори по предоставяне на механизма лична помощ. Кметът на съответната община със заповед определя служители, които да извършват контрол на асистентите по предоставяне на механизма лична помощ. Контролът се осъществява най-малко веднъж на шест месеца или при постъпил сигнал.

В Община Ловеч има разработена процедура за жалби и сигнали във връзка с изпълнение на механизма за лична помощ. Не са регистрирани жалби и сигнали от ползватели, лични асистенти или други лица.

Включените ползватели и назначените лични асистенти са предимно лица от общи домакинства /от семейния кръг или разширеното семейство/.“

 

Сподели с:


Вашият коментар