Днес Община Ловеч обяви още два директорски конкурса. Позициите са за „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЛОВЕЧ и „ДИРЕКТОР” НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРА“ – ГР. ЛОВЕЧ

Ето и самите обяви:

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т. 8 и ал 2 от ЗМСМА,  чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 945 на Кмета на Община Ловеч

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”

НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ЛОВЕЧ

 

1. Място на работа:  адрес: 5500  гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“№ 1

2. Област на дейност: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

3. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:

 • Образование: висше; в професионално направление история, археология, етнология;
 • Образователно – квалификационна степен: магистър;
 • Професионален опит: 5 години професионален опит в музей;
 • Да притежава управленски компетенции и мениджърски умения;
 • Да познава националното законодателство в областта на културата и културното наследтво, както и международните договори в тази област;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност: работа с продуктите от пакета MS Office (Еxcel, Word, PowerPoint), свободно ползване на интернет;
 • Владеене на чужд език;
 • Присъдени научни степени;
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

5. Начин на провеждане на конкурса – конкурсът за длъжността „Директор” на Регионален исторически музей-Ловеч ще се проведе чрез защита на „Концепция за развитие на Регионален исторически музей-Ловеч за период от 5 години” и събеседване на кандидатите с членове на комисията провеждаща конкурса.

6. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса;

6.2. Професионална автобиография;

6.3. Документ за завършено висше образование в професионално направление „История и археология“ и „Социология, антропология и науки за културата“,  образователна степен магистър;

6.4. Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

6.5. Медицинско свидетелство за допускане до конкурс.

6.6. Документ за владеене на чужд език;

6.7. Документ за компютърна подготовка;

6.8. Писмено разработена концепция за петгодишно развитие на музея, която съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията;
 • концепцията да е подробно разработена за първата година.

6.9. Писмената разработка „Концепция за развитие на Регионален исторически музей-Ловеч за период от 5 години” се представя в седем екземпляри, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен и ненадписан плик.

7. Срок за заемане на длъжността – пет години

8. Документите за участие в конкурса от т. 6.1. до т. 6.8. включително се подават  лично или от упълномощен за това представител в стая № 211 и 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул. Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. в едномесечен срок от датата на следваща датата на публикуване на обявлението в централен и местен ежедневник, сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg, на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg – 17.07.2018 г. до 17.08.2018 г. включително.

9. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

10. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т. 8 и ал 2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно своя Заповед № 978/12.07.2018 г., Кмета на Община Ловеч

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРА“ – гр. ЛОВЕЧ

 

1. Място на работа: ДГ „Зора“; адрес: 5500 гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” № 1

2. Област на дейност: Възпитание, социализиране, обучение, отглеждане и подкрепа за личностно развитие на деца до постъпването им в I клас; организация, координация и контрол на дейности в детската градина; административно-управленска и финансова дейност. Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната и общинската политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

3. Изисквания към кандидатите:

 • Да са български граждани.
 • Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование – не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; не са лишени от право да упражняват професията; не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
 • Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.
 • Да не е прекратяван трудовият им договор като директор или учител на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите за конкурса.
 • Да са придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на длъжността, („педагогика“ с професионална квалификация „детски учител”, „детски и начален учител”; „педагог”, „учител“ с допълнителна квалификация „детски учител“) позволяваща да се изпълнява нормата задължителна преподавателска работа на директор в детска градина, съгласно чл. 213, ал. 1 от ЗПУО и чл. 23, ал. 1, при условията на чл. 24 и Приложение № 1 от „Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ .
 • Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж към датата на кандидатстване, съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, като за „учителски стаж“ се зачита посочения в § 1, т. 3 от Допълнителна разпоредба на „Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.
 • Да притежават допълнителна квалификация за работа с компютър.

4. Начин на провеждане на конкурса:

4.1. Конкурсът се провежда в два етапа:

4.1.1. Допускане по документи;

4.1.2. Защита на „Концепция за развитие на ДГ „Зора“ за период от 3 години” и събеседване на кандидатите с членовете на комисията провеждаща конкурса.

4.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

4.3. Конкурсът ще се проведе по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

4.4. Комисията оценява:

4.4.1. Защитата на „Концепция за развитие на ДГ „Зора“ за период от 3 години“;

4.4.2. Степента на познаване на нормативните актове: компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата предучилищното и училищното образование, както и разбиране и познаване на съответните нормативни актове, свързани с изпълнението на длъжността „директор“ на общинска детска градина;

4.4.3. Общата управленска култура: управленска компетентност свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за решаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средствата за тяхното осъществяване; организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи;

4.4.4. Комуникативни способности и езикова култура: комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.

4.5. Конкурсът се провежда от комисия назначена със заповед от Кмета на Община Ловеч в съответствие с чл. 94 от КТ.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса до Кмета на Община Ловеч (по образец).

5.2. Професионална автобиография (европейски формат).

5.3. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност (заверено от участника копие).

5.4. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (заверено от участника копие).

5.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж).

5.6. Свидетелство за съдимост – оригинал.

5.7. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор“ на ДГ „Зора“ – оригинал.

5.8. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване – оригинал.

5.9. Известие за защита на данните до работниците и служителите, кандидатите за работа и изпълнителите по граждански договори в Община Ловеч (по образец)

5.10. Концепция за развитие на ДГ „Зора“ за период от 3 години.

6. Място и срок за подаване на документите: Документите за участие в конкурса се подават лично или от упълномощен за това представител в стая № 211 и 212 на Общинска администрацияЛовеч, ул. “Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. в срок от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник, сайта на Община Ловеч в интернет www.lovech.bg, на информационното табло във фоайето на сградата на общинската администрация и на специализирания сайт за търсене на работа jobs.bg в от 16 юли до 17 август 2018 г. включително.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

8. Заявлението и документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „директор” на ДГ „Зора“ гр. Ловеч, община Ловеч.

9. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

 

Лица за контакти: експерти „Човешки ресурси“

тел.: 068 688283

Сподели с:


1 коментар

Вашият коментар