Областният управител Ваня Събчева вкара в Административен съд решение на Общински съвет Ловеч, прието на 26 септември с 18 гласа „за“, 1 „против“ и 12 „въздържал се“. С него е прието да се проведе местен референдум с въпрос: „Желаете ли Община Ловеч да обособи общинско дружество В и К – Ловеч със 100 % общинско участие, като за целта излезе с активите си от сегашното дружество, в което мажоритарен собственик е държавата, а Ловеч има само 28 % от капитала?“

При приемане на  решението са допуснати съществени нарушения на материалния закон и на административнопроцесуалните правила. То е немотивирано, прието в нарушение на разпоредби на АПК, поради неспазването на изискуемата форма, не е налице нито едно относимо фактическо основание за приемане, нито пък на съответстващо му правно основание.

От представените материали става ясно, че внесеното предложение не съдържа проект на решение, видно, че дискусия по този въпрос не е проведена в нито една от двете комисии, които са го приели. В комисията по социална, демографска и жилищна политика, макар единодушно, предложението е прието за сведение.

При осъществения контрол по законосъобразност не може да се установи и дали е спазено изискването на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) за вписване на предложението за произвеждане на местен референдум в нарочния публичен регистър за това. Установено е също така, че при приемане не е спазена разпоредба от специалния ЗПУГДВМС, който гласи, че постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на общинския съвет. Такива становища също не са представени.

ЗПУГДВМС повелява, че проектът за решение одобрява и предложението за произвеждане на референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването. Общинският съвет определя дата за произвеждане на референдума, която следва да бъде не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума, като следва да се определи дата за гласуването в един почивен ден. С решението на общинския съвет следва да се утвърдят образците от книжата за референдума, както и да одобри разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет за тази цел.

Общински съвет Ловеч не е определил дата за произвеждането на местния референдум, не са утвърдени образците от книжата за произвеждането му, не са одобрени и разходите за организирането и финансирането на местния референдум, както и не е възложено на кмета на общината да осъществи организационно-техническата подготовка и провеждането на информационна кампания. Липсата на яснота и ясно изразена в документите визия и решения по тези въпроси води до невъзможност за прилагане на гласуваното общо решение от съветниците.

Тези аргументи мотивират Областен управител да потърси становището на Административен съд за законосъобразността на взетото решение.

Сподели с:


Вашият коментар