Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие прие на свое заседание резултатите от проучване за потребностите на работодателите от работна сила в област Ловеч, която се предоставя и на Агенцията по заетостта по разпореждане на Закона за насърчаване на заетостта.

Проучването, което стартира в периода от 1 август до 20 септември 2019 г., имаше за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.
Със заповед на областния управител Ваня Събчева бе сформирана работна група, която да организира, координира и набира информация от работодатели на територията на областта чрез анкетиране. Тя организира проучването сред работодателите и в срок до 18.10.2019 г. внесе обобщена информация в Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие за обсъждане.
Общият брой реални анкети в област Ловеч е 84. Направените констатации от анкетното проучване за потребностите от работна сила в област Ловеч показват, че най-голям дял в разпределението по сектори заема търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство – 38.0 %, Индустрия – 21.7 % и Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа – 23.5 %.
Най-търсените специалисти ще са с квалификация от следните професии: работник в растениевъдството, машинен оператор, оператор в дървообработването и готвач. Други специалисти, които са отбелязали работодателите, че ще бъдат търсени са: сервитьор-барман, работник в дървообработването, електротехник, ресторантьор, администратор в хотелиерството и др. Сериозни затруднения работодателите срещат при намирането на работници и служители от следните професии: касиер, офис-мениджър и работник в заведенията за хранене и развлечения.
От 5827 работодатели на територията на областта, 1045 от тях очакват след 3-5 години да търсят и наемат специалисти с висше образование, като най-голяма необходимост ще имат от персонал в сектор туризъм, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника и хранителни технологии, следвани от право и администрация и управление.
Потребността на специалисти със средно образование ще са в професионално направление – търговия на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, машиностроене, металообработване и металургия, хранителни технологии и фризьорски и козметични услуги, заявени от 1170 работодатели.
След обсъждането и приемането на внесеният от работната група доклад с анализа на резултатите от проучването на потребностите от работна сила в област Ловеч, той се изпраща на Агенцията по заетостта.
Заседанието на Комисията по заетостта бе ръководено от зам.-областния управител Бойко пъдарски.

Сподели с:


Вашият коментар