По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември  2019 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 31.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 40.3%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.0%, и „Образование“ – 8.1%.

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 1.3 хил. или с 4.0% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за юли 2019 г. е 1 000 лв., за август  – 977 лв. и за септември – 998 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 992 лева и нараства спрямо второто тримесечие на 2019 г. – с 2.0%. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 8.8% и с 12.7% по-висока в сравнение с частния сектор.

През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч нараства с 9.5% в сравнение с третото тримесечие на 2018 г.. Спрямо същият период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния сектор – с 8.0%. (фиг. 1)

Фиг. 1   Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Ловеч

 

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Ловеч е на 12-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 704 лв., Стара Загора – 1 165 лв., Варна – 1 162 лв. и София -1 160 лева.. (фиг. 2)

Фиг. 2  Средна брутна месечна работна заплата по области

Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа област по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на заетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg/bg .

Сподели с:


Вашият коментар