Покана за обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „В и К” АД, гр. Ловеч и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „В и К” АД, гр. Ловеч:

На 01.08.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-34-6 от 19.07.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-34-10 от 09.11.2018 г. и вх. № В-17-34-8 от 21.06.2019 г. и заявление с вх. № В-17-34-7, № В-17-34-8 и № В-17-34-9 от 19.07.2018 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменени и допълнени със заявление с вх. № В-17-34-11 от 09.11.2018 г., № В-17-34-7 от 21.06.2019 г. и № В-17-34-8 от 08.07.2019 г.
01.08.2019
Доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „ВиК” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК” АД, гр. Ловеч и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК” АД, гр. Ловеч.

Сподели с:


Вашият коментар