Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Ловеч по тримесечия

Национален статистически институт

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 53.0 хил., от които 28.7 хил. са мъже, а 24.4 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.5 хил., а спрямо  третото тримесечие на 2018 г. увеличението е с 5.5 хиляди.

Коефициентът  на заетост в областта през третото тримесечие на 2019 г. е 49.6% (при 55.3% за страната), съответно 55.7% за мъжете и 44.0% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на деветнадесето място сред областите в страната, а по коефицент на заетост – на двадесет и първо място.            

През третото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 51.4 хил., като 27.0 хил. от тях са мъже, а 24.4 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. с 3.3 хил., а спрямо третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 5.7 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 69.7%, съответно 71.0% за мъжете и 68.3% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. този коефициент се увеличава с 4.5 процентен пункт, а в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. – с 8.9 процентни пункта.

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период- характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

  • извършват работа дори и за един час, за което получават работна заплата или

друг доход;

  • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест,

годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост – относителния дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Повече информация и данни от наблюдението на работната сила са достъпни  на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труда“, Наблюдение на работната сила (http://www.nsi.bg/node/3992/) и в Информационна система „Инфостат“ (http://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=94).

Сподели с:


Вашият коментар