statistika2206151Териториално статистическо бюро  – Ловеч
В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2014 г. изчисленото постоянно население на Ловешка област е 133 513 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 2 067 души, или с 1.5%.

                        

 

Население към 31.12. в Ловешка област по години и пол

 

ГодиниОбщоМъжеЖени
1990194 59496 24398 351
1995183 75390 09493 659
2000174 45885 30489 154
2005159 21478 03681 178
2010147 95772 17075 787
2011139 60968 38771 222
2012137 71867 43470 284
2013135 58066 40169 179
2014133 51365 34068173

 

Мъжете са 65 340 (48.9 %), а жените – 68 173 (51.1 %), или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 34 145, или 25.6% от населението на областта. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.6 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.4%, а на мъжете – 21.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 17 751, или 13.3% от общия брой на населението, като този дял се запазва спрямо 2013 г., а спрямо 2001 г. намалява с 1.3 процентни пункта.

Към 31.12.2014 г. общият коефицент на възрастова зависимост1 за Ловешка област е 63.6% или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години)   съответстват 1.5 лица в активна възраст. За сравнение 2005 и 2013 г. този коефицент е бил съответно 54.1 и 62.1%.

_________________________

[1] Коефицентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (население под 15 и над 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

 

 

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 53.7%, отколкото в селата – 83.3%.

Средната възраст на населението на Ловешка област през 2014 г. е 46.1 години като за градовете на областта тя е – 44.5 години, а в селата е 48.8 години.

Тенденцията на остаряването на населението води до промени в неговата основна възрастова сруктура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказва както остаряването на населението, така и законодателните промени1 при определянето на възрастовите граници при пенсионирането. За 2014 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст се запазват като през 2013 г. – до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2014 г. е 74 515 души, или 55.8% от населението на областа като мъжете са 40 190, а жените – 34 325. Броят на трудоспособното население намалява с 1 751 души, или 2.3% през 2014 г. спрямо предходната година.

Към края на 2014 г. над трудоспособна възраст са 39 971 души, или 29.9%, а под трудоспособна възраст – 19 027 души, или 14.3% от населението на областта.

 

Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.

в Ловешка област

(Проценти)

ГодиниОбщоНаселение
под трудоспособна възраст в трудоспособна възраст над трудоспособна възраст 
199010018.852.229.0
199510017.452.729.9
200010016.453.829.8
200510015.057.427.6
201010014.557.827.7
201110014.156.129.8
201210014.156.429.5
201310014.256.329.5
201410014.355.829.9

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефицента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години ) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2014 г. това съотношение е 59. За сравнение, през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 98 млади хора.

 

_____________________

1 Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсите и осигурителния старж, приета с Постановление №30 на МС (ДВ, бр.21/17.03.200 г.). Според последните изменения в Наредбата горната граница за населението в трудоспособна възраст се увеличава с 4 месеца всяка година до навършване на 65 години за мъжете и 63 години за жените.

Към 31.12.2014 г. в градовете живеят 83 597 души, или 62.6%, а в селата – 49 916 души, или 37.4% от населението на областта.

Към края на 2014 г. населените места в Ловешка област са 112, от които 8 са градове и 104 села. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение, а така също и от административните промени в селищната структура.

В 12, или 10.7% от населените места живеят от 1 до 100 души включително.

С население над 1 000 души са 21 населени места в областта, в които живеят 77.4% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Априлци, в която живеят 3 114 души, или 2.3% от населението на областта, а най-голяма е община Ловеч – 46 761 души (35.0%).

Във всички общини на областта населението през 2014 намалява спрямо 2013 г., като най-голямо е намалението в община Угърчин – 2.1%, а най-малко в община Ябланица – 1.2%.

През 2014 г. в областта са регистрирани 1 085 родени деца, като от тях 1 068 (98.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 40 деца или с 3.9%.

Коефициентът на обща раждаемост1 през 2014 г. е 7.9‰, а през предходните 2013 и 2012 г. той е бил съответно 7.5 и 8.6‰.

Броят на живородените момчета (537) е с 6 по-голям от този на живородените момичета (531), или на 1 000 родени момчета се падат 989 момичета.

В градовете и селата живородени са съответно 707 и 361 деца. Коефицентът на раждаемост в градовете е 8.4‰, а в селата – 7.2‰.

Най-висока раждаемост през 2014 г. е регистрирана в община Ябланица – 12.6‰ и община Угърчин – 12.0‰, а най-ниска – в община Априлци – 5.4‰ и община Троян 5.7‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2014 г. е 24 900, като спрямо предходната година той намалява с 581, а спрямо 2001 г. – с 10 339 жени.

През 2014 г. броят на децата, родени от майки под 20 години, е 149 и спрямо 2013 г. намалява с 13 деца. Увеличава се броят на децата, родени от жени на възраст над 40 години – от 17 през 2013 г. на 24 през 2014 година.

Тоталният коефицент на плодовитост2 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2014 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.73. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.53 деца, а през 2013 г. – 1.62 деца.

През 2014 г. броят на живородените извънбрачни деца е 815, а делът им е 76.3% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (80.1%) е по-висок отколкото в градовете (74.4%).

Най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в общините Луковит (92.0%) и Угърчин (90.4%), а най-нисък е този дял в община Тетевен (65.9%).

____________________________

[1] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

2 Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен периодсъобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година.

 

Броят на умрелите в Ловешка област през 2014 г. е 2 570 души, а коефицентът на обща смъртност1 – 19.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава със 145 случая, или с 6.0%.

Смъртността сред мъжете (20.4‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.9‰). През 2014 г. на 1 000 умрели жени съответстват 1 093 умрели мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртностто сред градското и селското население. Коефицентът на смъртност е по-висок в селата (26.2‰) отколкото в градовете (14.8‰).

С най-висока смъртност в областта са общините Угърчин – 33.8‰ и Летница – 27.8‰. Четири са общините със смъртност по-ниска от общата за областта, като най-нисък е този показател в общините Ябланица – 16.8‰ и Ловеч – 17.5‰.

Показателят за преждевременна смъртност2 през 2014 г. остава почти на същото ниво на предходната 2013 г. около 19%. В стойностите на показателя за преждевременната смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Докато умрелите жени на възраст до 64 години вкл. са 13.1% от всички умрели жени, то при мъжете този относителен дял е 24.5%.

През 2014 г. в областта са починали 9 деца на възраст до една година, а коефицентът на детска смъртност3 е 8.4‰. За сравнение през 2001 г. той е 13.1‰, през 2005 г. – 8.7‰, а през 2013 г. – 16.5‰.

Различните равнища на смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот на различните групи население.

Средната продължителност на предстоящия живот4 общо за населението на областта изчислена за периода 2012 – 2014 г., е 73.6 години и спрямо периода 2001-2013 тя се увеличава с 0.2 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.6 години, докато при жените е с 6.1 години по-висока – 76.7 години.

Регистрираните юридически бракове през 2014 г. в областта са 287 – с 40 повече спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 66.6% (191) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 96 брака. Коефицентът на брачност5 е 2.1‰, като за сравнение през 2013 г. той е бил 1.8‰, а през 2001 г. – 3.3‰.

Броят на разводите през 2014 г. е 157 и е с 8 по-голям от този през 2013 година. От всички прекратени бракове 72.0% се отнасят за населението в градовете.

Броят и структурата на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естествения прираст на населението. През 2014 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1 502 души.

____________________________

[1] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

2 Относителен дял на умрелите лица под 65-годишна възраст от общия брой на умиранията.

3 Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.

4 Предварителни данни.

5 Брой сключени бракове на 1 000 души от населението.

 

Намалението на населението, измерено чрез коефицента на естествен прираст, е минус 11.2‰1. Коефицентът на естествения прираст в градовете е минус 6.4‰, а в селата – минус 19.0‰ или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2014 г. всички общини в областта имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефиценти на отрицателен естествен прираст са общините Ябланица (-4.3‰) и Луковит (-6.7‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Угърчин – минус 21.8‰, следвана от общините Априлци (-20.1‰) и Летница (18.1‰)

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който също е отрицателен – минус 565 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се.

Намалението на населението в резултат на външната миграция, измерено чрез коефицента на нетна миграция, е – 4.2‰2.

През 2014 г. две общини имат положителен механичен прираст: Априлци (6.1‰) и Угърчин (0.3‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са общините Луковит (-8.3‰) и Ябланица (-8.1‰).

Демографски показатели в Ловешка област през 2014 г. по общини

(брой)

ПоказателиЛовешка областАприлциЛетницаЛовечЛуковитТетевенТроянУгърчинЯбланица
Население към 31.12.2014г.133 5133 1143 56746 76117 18620 25730 5796 0326 017
мъже65 340 1 5151 75522 8598 4759 98414 7892 9453 018
жени68 1731 5991 81223 9028 71110 27315 7903 0872 999
   В градовете83 5972 8132 54734 7528 6899 28120 2802 4792 756
             В селата49 9163011 02012 0098 49710 97610 2993 5533 261
Под трудоспособна възраст19 0272735775 6013 4933 1653 5441 0721 302
Във трудоспособна възраст74 5151 5961 77426 7369 24011 88317 2392 8363 211
Над трудоспособна възраст39 9711 2451 21614 4244 4535 2099 7962 1241 504
   Живородени1 06817353252011671747376
   Умрели2 57080100824317372569206102
Естествен прираст-1 502-63-65-499-116-205-395-133-26
Механичен прираст-56519-2-234-144-123-342-49

_____________________

[1] Разликата между броя на живородените и броя умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

2 Отношение на нетната миграция към средногодишното население през годината (на 1 000 души).

 

 

 

 

 

Методологични бележки

 

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система „Демография” в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания,бракове, разводи, вътрешна миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН – ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.

Източник на данните за външната миграция са: Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението Образец ЕСГРАОН – ТДС: адресна карта за промяна на настоящ адрес; Националната агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Министерство на вътрешните работи; Оценки на емиграционните потоци.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Сподели с:


1 коментар

  1. Хем сме в статистиката 4 броя глави ЕРД, хем ни няма налични тялом и духом в областта. А колко са като нас?

Вашият коментар