От 1 август 2018 г. да 31.08.2019 г., в рамките на планираната си инспекционна дейност, по кампанията „Здравословни работни места, 2018 – 2019 г., управление на опасните вещества на работното място“ Дирекция „Инспекция по труда„ – Ловеч извърши 68 проверки, съобщи МИТКО МИТЕВ – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч.

Проверките бяха в предприятия от икономически дейности „Растениевъдство“, „Производство на мебели“, „Дървообработване“, „Печатна дейност“, „Производство на обувки“, „Хуманно здравеопазване“, „Ветеринарномедицинска дейност“, “Строителство, производство на цимент, силикатна промишленост“, „Галванични производства“ и „Автобояджийски услуги“. Целта на кампанията беше повишаване на информираността и превенция на риска от работата с опасните вещества в ежедневната трудова дейност.

При проверките са установени общо 363 нарушения на трудовото законодателство, 344 от които са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Съставени са 2 акта за нарушения.

Основните групи нарушения, които са констатирани са следните: не са  заведени картотеки с информационни листове за безопасност за използваните опасни химически вещества, липса на инструкции за безопасна работа с опасни химични вещества, не са проведени обучения и инструктажи на работещите във връзка със спецификата на работата с опасни химични вещества, не се извършва медицинско наблюдение на експонираните на опасни химични вещества.

В хода на проверките част от работещите бяха помолени от инспекторите по труда да попълнят анонимно специални анкети. Целта беше да се установи доколко работещите познават пиктограмите (изображенията), с които на етикетите се визуализират различните рискове. Анкетата показа, че малка част от работниците и служителите познават значението на пиктограмите за етикетиране на опасни химични вещества.

Наред с негативните констатации бяха установени добри практики за замяна на опасните химични вещества с безопасни или по-малко опасни. Като пример за добра практика следва да се посочи пълната замяна на лаковете и грундовете с органични разтворители с такива на водна основа в някои мебелни предприятия.

Сподели с:


Вашият коментар