ОБЯВА за отчуждаване на имоти и части от имоти, засягащи се от Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, на територията на област Ловеч и област Плевен
Във връзка чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение № 508 от 26 август 2019 г. на Министерски съвет на Република България, в Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, ще се приемат документи, доказващи правото на собственост върху имотите, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък с обхват от км 122+260 до км. 139+340 в землищата на с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, за изплащане на паричното обезщетение, определено в горецитираното решение.
За целта собствениците на отчуждените имоти следва да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч следните документи:

І. За физически лица:
1. Заявление – Образец № 1;
2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
3. Актуална скица на имота (оригинал);
4. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);
5. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията гр. Ловеч съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
6. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:
– заявлението се подава от упълномощено лице, или
– имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;
Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.
7. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
8. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);
9.Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);
10. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (Образец № 3)
Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

ІІ. За юридически лица:
1. Заявление – Образец № 2;
2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
3. Актуална скица на имота (оригинал);
4. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
5. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
6. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);
7. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.
Още на вниманието на собствениците – http://www.lovech.government.bg/section-98-obezschetyavane_za_otchuzh.html

Сподели с:


Вашият коментар