rzilovech2912151За периода 15.08.2016г. – 19.08.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  47 проверки на  обекти с обществено предназначение – 8 места за настаняване, 1 читалище, 7 фризьорски салона, 2 централни водоизточника,  4 гробищни парка, 1 съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, 13 плувни басейна и 11 хотела в гр. Ловеч, с. Радювене, с. Катунец, с. Каленик, с. Драгана, гр. Априлци, с. Велчево, с. Белиш, с. Орешак, с. Черни Осъм, с. Патрешко, с. Къкрина, с. Брестово, с. Тепава, с. Йоглав, с. Деветаки и с. Дренов. Не са установени нарушения на нормативната уредба.

Извършени са 6 проверки в лекарски кабинети на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения. Проверените 3 ОПЛ и 3 стоматолози с. Борима, гр. Летница и общ.Ловеч работят съобразно нормативните разпоредби, в т.ч.за спазване сроковете за калибриране на измервателните уреди в практиките.

Осъществени са 5 проверки в аптеки и 4 проверки в дрогерии по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в гр.Ловеч, гр.Летница и общ.Летница, 1 проверка по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, 2 са проверките на ОПЛ по Наредба№5/2011г. на лекари с разрешения за продажба на лекарства, при които няма нарушения.   Проверено е и изпълнението на предписания в аптека „Нова” гр.Летница и Частна аптека с.Горско сливово общ.Летница, които са изпълнени в срок. Извършен е насочен контрол по  изпълнението на предписание на дрогерията в с.Г.Желязна за осигуряване достъп за хора с увреждания и подмяна на подовото покритие, което също е изпълнено. През седмицата няма постъпили на дежурния телефон повиквания от екипите на ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през седмицата включва общо 94 проверки, от които 11 в обекти за хранене и развлечение, 5 в аптеки, 4 в дрогерии, 34 в лечебни заведения, 29 в места за настаняване, 10 административни обекти и др. на територията на областта, при които не са установени нарушения.

През седмицата са изследвани 13 проби вода от плувни басейни в с. Чифлик, гр. Априлци и с. Орешак по микробиологични и физикохимични показатели и всички проби съответстват на изискванията на Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировката.

През изтеклият период е проведено едно заседание на регионалния съвет за експертиза на временната нетрудоспособност, разгледана е една жалба против болнични листи от Директор ТП на НОИ гр. Ловеч и са насочени за повторна експертиза към ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени в законоустановения срок 114 експертни решения, издадени от ТЕЛК-Ловеч и ТЕЛК-Троян. Приети и обработени са 74 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвани в срок 3 експертни решения до НЕЛК-София. Новосъздадените Медицински експертни досиета са 38 бр.

През седмицата служител от Дирекция „Медицински дейности“ е взел участие в заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч.

За периода 15. 08. 2016 – 21. 08. 2016 година, включително, на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

          Дихателни инфекции:

  • Варицела – 1 сл. – за гр. Априлци 34 г.

 

         Чревни инфекции

  • Ротавирусен гастроентерит – 1 сл. за гр. Ловеч 4 г. неорганизирано дете
  • Ентероколит 1 сл. за гр. Ловеч 6 мес.
  • Салмонелоза 1 сл. за с. Малиново 70 г.

 

Регистриран е 1 сл на Вирусен менингит за с. Баховица

 

От групата на вирусните хепатити са регистрирани

  • Хепатит тип С– 1 сл. гр. Ловеч 56 г. м.
  • Хепатит тип А– 1 сл. за гр. Троян 7 г.

 

           От групата на паразитните заболявания е регистриран 1 сл на Ламблиаза за гр. Ловеч

             Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво,  оформена заболяемост от 31, 65 на 10 хиляди население.

Сподели с:


Вашият коментар