От Агенция за социално подпомагане Ловеч информират за предоставените помощи чрез различните инструменти, по които службата работи в помощ на населението.

Еднократна целева помощ за ученици 

Дирекциите „Социално подпомагане” в областта приемаха до 15.10.2019 г. заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 1-ви клас на държавно или общинско училище за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година в размер на 250 лв. Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Общо за областта подадените молби и заповедите за отпускане/отказ са, както следва:

ОбщинаБрой подадени заявления-декларацииОбщ брой заповеди за отпусканев т.ч. заповеди за помощ в натураБрой децаБрой заповеди за отказ
обл. Ловеч747688070545
Априлци13110142
Летница18180180
Ловеч198177018116
Луковит170151015213
Тетевен12211501197
Троян11811101157
Угърчин53530540
Ябланица55520520

Все още има 14 заявления в процес на обработка.

 

Целеви помощи за отопление

Началото на кампанията бе поставено на 01.07.2019 г. Крайният срок за подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане“ е 31.10.2019 г. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 01.11.2019 г. до 31.03.2020 г. или общо 465,90 лева.

До момента 9164 лица и семейства от област Ловеч са подали молби за отпускане на целева помощ за отопление. По общини броят на подадените, отпуснатите и отказаните помощи е, както следва:

ОбщинаПодадени молбиЗаповеди за отпусканеЗаповеди за отказ
обл. Ловеч916471521206
Априлци27621926
Летница30621946
Ловеч18611544135
Луковит17291290296
Тетевен21681774309
Троян1464971269
Угърчин74962361
Ябланица61151264

 

* Закон за семейни помощи за деца:

Общо за област Ловеч за деветмесечието на 2019 г. са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца на 9358 случая в размер на 8 847 318,38 лв., включващи семейни помощи при бременност в размер на 31 853,33 лв, за раждане – 296 200 лв. и за деца по чл. 7 в размер на 4 787 134,09 лв. Месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 8 са за 354 961,97 лв. В натура са изплатени 31 100 лв. на непълнолетни 58 майки. Броят семейства с прекратени помощи, съгласно чл. 7, ал. 11 от ЗСПД са 654 за 847 деца. Месечни помощи за деца с увреждания са изплатени на 724 семейства в размер на 3 192 177,55 лв. за 820 деца, от които:

– деца с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 147

– деца с определени от 70 до 89,99 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 194

– деца с определени от 50 до 69,99 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 507

Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител са отпуснати на 32 деца в размер на 45 310 лв.

 

* Месечни помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

Общо за област Ловеч броят на лицата и семействата, подпомогнати за деветмесечието  е 964 случая за сумата от 727 229,24 лв.

* Еднократни помощи по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в област Ловеч са начислени общо в размер на 25 180 лв. за 88 случая.

* Начислена подкрепа по Закона за интеграция на хората с увреждания:

Общо за област Ловеч за деветмесечието е начислена месечна финансова подкрепа на 16 235 лица с увреждания в размер на 7 267 865,82 лв. Отпуснати са 675 424,18 лв. за закупуване на 2 394 броя МИПСПС.

 

 

Важно е да се отбележи, че са предприети санкции, наказания и мярка на закрила, съгласно ЗСП, ЗСПД и ЗЗД и правилниците за тяхното прилагане.

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средното му образование ще се прекратяват за една календарна година при отсъствия от часовете в училище. Санкцията ще се прилага, ако в рамките на един месец от учебната година са допуснати повече от три дни отсъствия от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик. Промяната влезе в сила от 01.08. 2019г.

    Чл. 10а от ППЗСПД.  На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се възстановява, ако:

  1. детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  2. ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, плащането на остатъка не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява.
  3. ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

С промените се регламентира и възможността заявленията-декларации за получаване на всички видове семейни помощи за деца да се подават и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, а не само с лично явяване в Дирекция „Социално подпомагане“

ППЗСП:

Във връзка с провежданата от правителството политика, насочена към стимулиране на връщането и задържането на децата в образователната система са въведени три нови целеви групи. Тези групи включват: деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище. За да се постигне стимулиращ ефект за връщането и задържането на децата в училище, се предвижда ограничаване на достъпа до помощта. При определяне достъпа до месечна помощ ще се следи изпълнението на техния родителски ангажимент по отношение включването на децата в образователната система и редовното им посещение в училищата и детските градини. В сила от 16.08.2019 год.

ЗЗД

Като получени сигнали в ОЗД 6-10 сигнала за цялата област Ловеч

Като отворени случаи са, както следва:

Ловеч – 2 случая с предприета мярка на закрила информиране и консултиране в семейна среда

Луковит – 1 дете настанено в ЦНСТ

Тетевен – нямат отворени случая

Троян – 3 сигнала нямат отворени случая.

За цялата 2018 год. санкционираните деца и техните семейства са както следва:

  • Чл.9 – 214 семейства за 336 деца
  • Чл.10 а – 5 деца
  • Чл.7- 1017 семейства за 1538 деца

За първите 6 месеца на 2019 год.:

  • Чл.9 – 133 деца
  • Чл.10а – 2 деца
  • Чл.7 – 619 семейства за 848 деца

Сподели с:


Вашият коментар