ПОКАНА

На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общински   съвет –  Ловеч, на 12 ДЕКЕМВРИ/четвъртък/ 2019 година от 11,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч при следния

 ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.Питане на  основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.104, чл.105,ал.1 и чл.109, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година, от Мариан Василев – общински съветник, относно ремонт на платен паркинг на ул. “Осъмска“ №1.

2.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година.

Докл.: Петър Цолов-председател  на

временната комисия, създадена с

решение № 3/14.11.2019 г.

3.Промяна в  числеността и  структурата на общинската администрация на Община Ловеч, считано от 28.10.2019 година.

                          Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

4.Предоставяне под наем на имоти-полски пътища и нефункциониращи  напоителни   канали – общинска  собственост,   попадащи  в  масивите   за ползване на земеделски земи на съответните  ползватели за стопанската   2019-2020 година.

                          Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

5.Определяне на представител на Общински съвет-Ловеч в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

                  Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

6.Определяне на представител на Общински съвет-Ловеч в Областен съвет за развитие на Област Ловеч.

                  Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

     7.Даване на съгласие председателят на Общински съвет-Ловеч да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Докл.: Петър Цолов-председател на Общински съвет-Ловеч

8.Одобряване на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Ловеч, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Ловеч.

Докл.: Страцимир Петков-председател на Временната комисия избрана с решение

№ 1030/27.06.2019 г. на ОбС Ловеч                                                                                                                                  

 

С уважение,

 ПЕТЪР ЦОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч

Сподели с:


Вашият коментар