Павлин Иванов

В Общински съвет Ловеч е постъпило предложение от кмета Корнелия Маринова, с което се предлага на съветници да одобрят основните трудови възнаграждения на кмета на община Ловеч, кметовете на кметства,както и средствата за работни заплати  и осигурителни вноски на кметските наместници.

Маринова предлага нейната основна заплата да стане 2 640 лв..

В таблицата по-долу, може да видите предложенията на кмета и за заплатите на кметовете на населените места и кметските наместници.

Ето и самото предложени, което Общински съвет може да приеме или отхвърли:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Корнелия Добрева Маринова

Кмет на Община Ловеч

 

ОТНОСНО : Определяне на основните месечни работни заплати

на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства,

както и средствата за работни заплати  и осигурителни

вноски на кметските наместници

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка със ЗДБРБ за 2020 година, чл.17 от ПМС №381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и ФО-1/16.01.2020 г. на Министерство на финансите за определяне на възнагражденията на кмета на Община Ловеч, кметовете на кметства, както и средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници при Община Ловеч, в рамките на средствата за разходите за персонал, определени  по бюджета на Община Ловеч предлагам общинският съвет да,

РЕШИ :

 

  1. Определя основната месечна работна заплата на кмета на Община Ловеч, считано от 01. 01. 2020 г. в размер на 2640 лв.;

 

  1. Определя основните месечни работни заплати на кметовете на кметства при Община Ловеч, считано от 01. 2020 г. в следните размери :

 

№ по редДлъжност /населено място /Основна работна заплата

( в лв.)

I.Кметове на  кметства от 951 – 2000 жители
1.Кмет на кметство Александрово890
2.Кмет на кметство Баховица890
3.Кмет на кметство  Дойренци890
II.Кметове на  кметства от 501 – 950 жители
1.Кмет на кметство  Лисец860
2.Кмет на кметство  Малиново860
3.Кмет на кметство  Радювене860
4.Кмет на кметство  Славяни860
5.Кмет на кметство  Слатина860

 

 

  1. Определя средствата за възнаграждения и осигурителни вноски за 2020 година на 26 броя кметски наместници при Община Ловеч в размер на 296 840 лв.

 

Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч :

 

Цветан Георгиев

Зам.кмет на Община Ловеч :

 

Найден Вълчев

Директор дирекция ИПБ :

Десислава Иванова

Началник отдел ИДБ :

Съгласувал юрист :

/ Хр. Христов  – гл. юрисконсулт /

Изготвил

Надя Станчева

Гл. експерт ФБ :

Сподели с:


Вашият коментар