Инспекторите в Д ИТ Ловеч са извършили общо 680 проверки в 540 предприятия с общ нает персонал от 17087 души през деветте месеца на 2017 г

Прочетено1455пъти

Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч през деветте месеца на 2017 г. бе ориентирана към осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, трудовата мобилност и държавната служба.

През периода инспекторите в Д ИТ Ловеч са извършили общо 680 проверки в 540 предприятия с общ нает персонал от 17087 души, като 146 предприятия са проверени за първи път от Инспекция по труда. Преобладаващ е броят на малките и средни предприятия – 529.

От общия брой на извършените проверки 287 са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч, а 136 проверки са за проучване на сигнали за нарушения на трудовото законодателство, като 89 от тях са по сигнали на граждани.

В резултат на извършените проверки са констатирани 2990 нарушения, от които 1657 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 1324 са по осъществяване на трудовите правоотношения.

В областта на осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, свързани със заплащане на труда – 336 нарушения, от които 195 са свързани с не изплащане на уговореното трудово възнаграждение. Констатирани са 118 нарушения по не изплащане на допълнителни възнаграждения – такива за положен нощен труд и възнаграждения са прослужено време и професионален опит.

Относно изпълнение задълженията на работодателите при възникване на трудовите правоотношения са констатирани 237 нарушения, като са установени 88 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор.

За периода от 01.01.2017 г. до 01.10.2017  г.  Д ИТ – Ловеч е предоставила общо 3908 броя образци на еднодневни трудови договори на 29 земеделски стопани.  В сравнение с предходната година е налице ръст от 55 % на предоставените образци и 70 % повече земеделски стопани, възползвали се от възможностите, които дава чл. 114а от КТ. Постигнатите резултати се дължат на проведената широка разяснителна кампания и засиления контрол в сектора – 94 проверки за периода.

 

За констатираните през 9-те месеца на 2017 г. нарушения инспекторите от Д ИТ Ловеч са приложили 2844 принудителни административни мерки, като 2797 са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията, издадени са 9 акта за спиране на машини и съоръжения и са отстранени от работа 4 работници.

През периода са съставени 216 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 223 наказателни постановления. Влезлите в сила наказателни постановления са 224 с общ размер на санкциите 194 950 лева.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b4-%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8-2/