ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОВЕЧ

ПОКАНА

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на  Общински   съвет  –  Ловеч,   на 24 АПРИЛ (вторник) 2012 година от 10,00 ч.в Заседателната зала на Община Ловеч при следния

 ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:  

1. Питане на общински съветници на основание чл. 112, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015година:

1.1. От Ирина Митева относно информация за назначените кметски наместници към 22.03.2012 година.

1.2. От Тодор Петров относно информация за такси за битови отпадъци в местността „Синан тепе”.

1.3. От Ценка Лазарова относно решаване проблема с безстопанствените кучета.

2. Предложение  за  удостояване   със  званието „Почетен гражданин на гр. Ловеч” на Диана Йоргова.

Докл.:  Корнелия Маринова – председател на Общински съвет-Ловеч и Минчо

Казанджиев-кмет на Община Ловеч

3. Предложение  за  удостояване   със  званието „Почетен  гражданин  на  гр.Ловеч”  на  Негово Светейшество Патриарх Максим.

Докл.:  Корнелия Маринова – председател на Общински       съвет-Ловеч и Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

4.Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Ловеч през 2011 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

5.Предложение  за приемане на Програма за развитие  читалищната дейност през  2012 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

6.Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2011 г. и приемане  на Общинска програма за закрила на детето през 2012 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

7.Приемане на решение относно организиране на публично обсъждане по проект за Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова-председател на Общински съвет-Ловеч

8.Изменение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч  върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Докл.:Ирина Митева – общински съветник

9.Допълнение и изменение  на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

10.Приемане на мерки за повишаване събираемостта на местните данъци и такси.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

11.Приемане на Отчет на Съвета на директорите на „Общински пазари-Ловеч”ЕАД за дейността и икономическите резултати на дружеството за 2011 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

12.Изменение на Устава на „Общински пазари-Ловеч ЕАД”, приет с решение № 123/10.07.2008 година на Общински съвет-Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

13.Приемане   на   Отчет  на   Съвета    на   директорите  на  „ЕКО”   ЕАД   за  дейността  и  икономическите  резултати  на

дружеството за 2011 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

14.Изменение на Устава на „ЕКО”ЕАД,приет с решение № 122/10.07.2008 година на Общински съвет-Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

15.Изменение на Програма за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост в Община Ловеч през 2012 година.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

16.Приемане на годишен план  за работа на Общински фонд за приватизация и инвестиции.

Докл.: Ирина Митева –председател на СУОФПИ

17.Предложение за изменение на т.2.3. на решение № 64/13.03.2012 г. на Общински съвет-Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

18.Предложение за анализ  на сметосъбирането и сметоизвозването  на територията на Община Ловеч.

Докл.: Тихол Тихолов-общински съветник

19.Предложение  относно анексиране на договор за предоставяне на концесия за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” на територията на гр.Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

20.Определяне на максимални цени  за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

21.Предложение относно процедура по допускане изработване на план-схема за комуникационно-транспортната мрежа на град Ловеч, придружена от генерален план за организация на движението, като неразделна част от подробен устройствен план/ПУП/ на град Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община  Ловеч

22.Предложение  относно процедура по допускане изработване и одобряване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за новообразуван имот с  идентификационен № 43952.558.1082 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе”, по ЕКАТТЕ 43952, в землището на гр.Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Докл.:Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

23. Подписване на споразумение за съвместна дейност между град Ловеч, Република България и град Изяслав, Република Украйна.

Докл.: Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч

24.Молба от Емилия Тихомирова Юмерова  за отпускане на персонална пенсия.

Докл.:Ирина Митева-председател на ПК по БФ

25.Молба от Стефан Иванов Печев за опрощаване  на данък  върху недвижими  имоти.

Докл.:Корнелия Маринова-председател на Общински съвет-Ловеч

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (п)

Председател на Общински съвет-Ловеч

 

Сподели с:


3 коментара

  1. По т.1.1 интересно госпожа Митова  какво питане ще постави относно информация за назначените кметски наместници.Все известно е ,че кмета Казанджиев погази както винаги обещанията си -„….КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ЩЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ СЛЕД ВЗЕМАНЕ СТАНОВИЩЕТО НА  ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО…..“,или принципа -АКО НЕ СИ ОТ БСП  НЯМА ДА БЪДЕШ НАЗНАЧЕН…..

  2. Днес е деветото заседание на Общински съвет Ловеч и все още продължава практиката:
    при обявяване на проекто-дневния ред да не се публикуват предложенията на вносителите .
    Гражданите нямат никаква информация за мотивите и предложенията, които стават решения на Общински съвет.
    Така Председателя на Общински съвет нарушава основните принципи на Добро местно самоуправление – ПРОЗРАЧНОСТ И ОТКРИТОСТ .

    1. Дака,кажи как се дават и язовирите под аренда,защото не останаха свободни.,.Всичко е под масата,далавера.Тия измамници не се наядоха,брей.Първо Александровския а сега и Крапец.Да вземат и реката ще е най добре.

Вашият коментар