На 6.07.2017 г. в Община Ловеч беше проведена пресконференция по бюджетна линия „Техническа помощ за община Ловеч – бенефициент по приоритетна ос 1 на „Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. На събитието присъстваха кметът на Общината Корнелия Маринова и заместник-кметът Цветан Георгиев. Информацията бе представена от секретаря на Община Ловеч Даниела Цанова.

На 27.06.2016 г. между МРРБ – УО на ОПРР 2014-2020 г. – ГД ГРР и Община Ловеч беше подписан Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0023-C01 за изпълнение на бюджетна линия „Техническа помощ за община Ловеч – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.

Бюджетната линия е предназначена за подкрепа за реализиране на Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на гр. Ловеч, чрез финансово обезпечаване на дейностите по управлението и изпълнението и за периода до 2023 година.

Основни проекти, включени в Инвестиционната програма на Община Ловеч:

  1. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата на РПУ – Ловеч и Държавна агенция „Технически операции“ – сектор Ловеч на МВР и върху многофамилни жилищни сгради в 3 етапа;
  2. Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в ЦГЧ и пл. „Т. Кирков“ в гр. Ловеч;
  3. Изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница“, гр. Ловеч;
  4. Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч;
  5. Реконструкция, обновяване и оборудване и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч.

 

Допълнителни обекти се предвиждат по 5 инвестиционни приоритета.

Обща сума на бюджетната линия е 123 042,40 лв. /сто двадесет и три хиляди и четиридесет и два лева и четиридесет ст./, при продължителност 90 месеца от 27.06.2016 г. до 27.12.2023 година.

Начин на финансиране и обезпечаване: 100 % безвъзмездна финансова помощ, съгласно сключения договор с УО на ОПРР.

 

Сподели с:


4 коментара

Вашият коментар