Прочетено399пъти

Общинските съветници на Ловеч приеха предложението на Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, за процедура по даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.214.352, землище на град Ловеч. Става дума за мястото, където се е намирал комунистическият концлагер „Слънчев бряг“ (1959 – 1962).

Предложението бе прието с 21 гласа „За“, един глас „Против“ и девет гласа „Въздържал се“.

Цел на предложението за изработване на подробния устройствен план е изграждане на мемориален комплекс в памет на жертвите на тоталитарния режим.

Ще бъде образуван един урегулиран поземлен имот у.п.и. ХI-214.352 по ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, като се обособи бъдеща зона на застрояване.

С това решение Община Ловеч прави поредната стъпка за изграждане на параклис, за който в бюджета вече са осигурени 20 000 лева.

Сподели с:


Вашият коментар