Прочетено2027пъти

Община Ловеч извършва проверки за установяване на състоянието на сгради и строежи по подадени сигнали или служебно. За периода 2009 г.до 2017 г. е установено състоянието на 212 броя сгради и съоръжения.

За периода са издадени 161 броя заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на сградите и съоръженията предмет на извършените проверки.

Издадени са съответно заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на сградите и съоръженията. За част от образуваните производства по реда на чл. 196 и във връзка с чл. 195 от ЗУТ (Закон за устройство на територията) процедурите са прекратени, поради това, че при извършване на огледа на място не е установена необходимост от поправяне, заздравяване или премахване – неоснователни.

От всички издадени заповеди 98 броя са изпълнени а 63 броя не са изпълнени.

От тях 17 броя са за премахване и 46 броя за поправяне и заздравяване.  За 51 броя сгради и съоръжения процедурите по реда на Закона за устройство на територията са прекратени – неоснователни.

При ситуации, в които състоянието на сградите или съоръженията застрашава здравето и живота на гражданите или тяхното имущество, Община Ловеч предприема незабавни мерки по обезопасяване, ограничаване на достъпа до същите и сигнализиране за опасността, която представляват, до предприемане на действия от страна на собствениците.

Въз основа на извършените огледи са съставени протоколи за състоянието на сградите с предложение на комисията за предприемане на конкретни мерки за привеждане на сградите и съоръженията в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал.3 от ЗУТ (Закон за устройство на територията) за механично съпротивление и физическа устойчивост на строежите.

Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) – Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики. От разпоредбата на чл. 195 ал. 1 е пределно ясно, че задължение за поддържане на сградите в добро техническо състояние е единствено и само на собствениците на същите.

Сподели с:


Вашият коментар