Към 31.12.2017 г. в област Ловеч функционират 14 яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 584 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта  намаляват с 61, или със 9.5%.

  1. Детски ясли, места и обслужени деца в област Ловеч по години

 

(Брой)

 20132014201520162017
Заведения1717171714
Места в края на годината627595621645584
Деца в края на годината581573523518513

 

В градовете в областта детските ясли са 11 с 518 места, а в селата – 3 с 66 места.

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 595 деца, или с 129 повече в сравнение с 2016 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 513 деца (табл. 2), от които момчета са 242, а момичета – 271. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли намалява с 1.0%.

 Деца в детските ясли в област Ловеч към 31.12.

(Брой)

 20132014201520162017
Общо581573523518513
   Момчета313304263272242
   Момичета268269260246271

 

            Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст към края на 2017 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 74.9%. (фиг. 1).

Фиг. 1. Структура на децата в детските ясли в област Ловеч към 31.12. 2017 г. по възраст

 Към 31.12.2017 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Ловеч работят 150 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 70, като 85.7% от тях са медицински сестри (60) (табл. 3). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 80 души.

 

  1. Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал в детските ясли в област Ловеч към 31.12

 

(Брой)

ГодиниМедицински специалисти по здравни грижиДруг  немедицински

персонал

20137795
20147988
20157492
20167884
20177080

 

 

 

Методологични бележки

 Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в детски градини (ДГ).

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ДГ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на децата до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Повече информация и данни от изследването на детските ясли могат да бъдат намерени на сайта на НСИ, раздел „Здравеопазване” – www.nsi.bg.

Сподели с:


Вашият коментар


Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.