От РЗИ Ловеч съобщават за резултатите от извършените проверки на качеството на питейната вода в населените места от общината.
За периода от 07.05. до 10.05.2019 г. са изследвани:
а) 33 проби води-питейни от централни водоизточници от: с. Брестово, с. Горно Павликени, с. Дъбрава, с. Къкрина, с. Малиново, с. Прелом, с. Стефаново, с. Българене, с. Лешница, с. Хлевене, с. Горско Сливово, с. Крушуна, гр. Летница, с. Александрово, с. Гостиня, с. Йоглав, с. Батулци, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Малък Извор, с. Орешене, гр. Ябланица, с. Дъбравата, гр. Троян.
По изследваните микробиологични и химични показатели пробите води-питейни съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и не съответства показател „нитрати” в с. Йоглав – 83,2 мг/л.
На управителя на „В и К Ловеч” АД има издадено предходно предписание, при установяване на наднормено съдържание на нитрати за предприемане на следните мероприятия: уведомяване на населението на с. Йоглав, че е препоръчително, а за деца до 3 години – задължително, да не използват вода от водопроводната мрежа за консумация; обследване на причините за увеличението на нитратите в подаваната към селото вода; проучване на възможността за включване на нови водоизточници за водоснабдяване на селото; уведомяване на кмета на с. Йоглав, респ. кмета на Община Ловеч, който да изиска спазване от земеделските производители на добра земеделска практика. Предписанието периодично се проверява.
б) 2 проби вода от обществени местни водоизточници от: с. Деветаки и с. Пресяка.
По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода от обществени местни водоизточници съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода” и не съответстват показатели „коли титър, микробно число и нитрати” в:
– с. Деветаки чешма „Беляновец”: коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 78 КОЕ/см3; нитрати – 96,4 мг/л
– с. Пресяка „Лальовска чешма” – коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 64 КОЕ/см3

За установените отклонения на кметовете на с. Деветаки и с.Пресяка са издадени предписания за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от чешми „Беляновец”, с. Деветаки и „Лальовска чешма”, с. Пресяка не е годна за питейни цели.

Сподели с:


1 коментар

Вашият коментар