Кметът Корнелия Маринова подписа договор за проект „Подобряване на жизнената среда в Дом за възрастни с физически увреждания в община Ловеч“

Прочетено854пъти

Подписан е договор с Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Подобряване на жизнената среда в Дом за възрастни с физически увреждания в община Ловеч“. Това съобщи днес на пресконференция кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Стойността на проекта е 30 000 лв., като 27 000 лв. се предоставят безвъзмездно от Фонда, а съфинансирането от бюджета на Община Ловеч е 3000 лв.

Проектът предвижда подмяна на съществуващото старо и амортизирано обзавеждане и оборудване в Дома за възрастни с физически увреждания в с. Сливек с ново подходящо за дейността. С неговата реализация ще се подобри жизнената среда на 40 пълнолетни лица с физически увреждания, настанени в Дом за възрастни с физически увреждания в с. Сливек. Ще се създадат условия за повишаване качеството на грижа и ефикасността на предоставяните социални услуги, ще се подобри качеството на живот, зачитане достойнството на личността и подобряване условията за личен избор и максимална самостоятелност на потребителите.

След приключване изпълнението на проекта се очаква:

 • Да се осигури подходяща жизнена среда в съответствие с личните предпочитания и равни възможности за 40 пълнолетни лица с физически увреждания, настанени в Дома;
 • Да се повиши качеството на грижа и ефикасността на предоставяните социални услуги. Да се предоставя подходяща грижа според увреждането, рехабилитация, социална и психологическа подкрепа в сигурна среда. Да се подобрят условията за социални контакти и организиране на свободното време с подходящи занимания;
 • Да се подобрят санитарно-хигиенните условия и създаде подходяща среда за работа на персонала;
 • Да се създадат условия за индивидуално жизнено пространство, достъпност и недискриминация;
 • Да се създадат условия и осигурят възможности за участие в културния живот, почивка и организиране на свободно време
 • Да се постигне зачитане правото на независим живот и включване в общността. Ще се укрепи обществената нагласа на населението от общината спрямо институциите, като място, където се предоставят качествени и достъпни социални услуги;

Община Ловеч е община с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за добро качество на живот, зачитане на личното достойнство, максималната самостоятелност, пълноценната реализация на  хората и общностите в риск. В общината през последните 14 години са разкрити и функционират 16 социални услуги, като 15 от тях са делегирана държавна дейност.

Домът за възрастни с физически увреждания в с. Сливек е единствената специализирана институция за възрастни с физически увреждания на територията на Област Ловеч с капацитет 40 места. В него се осъществяват дейности за задоволяване на ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности на домуващите.

От разкриването му през 1991 година до момента работи при пълна заетост.

Приоритетите в политиката на общинското ръководство по отношение на достъпа за населението до социалната инфраструктура са залегнали в Общинския план за развитие 2014 -2020 година, мярка 1.1.5.2 Подобряване качеството на живот  и насърчаване на социалното включване, които се изразяват в нейното поетапно обновяване – подобряване на сградния фонд, обзавеждането и оборудването. В Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 година са предвидени мерки за подобряване качеството и количеството на предлаганите социални услуги.

Конкретните цели са:

 • Превенция за деца и семейства в риск
 • Деинституционализация на грижите за децата
 • Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими

групи

 • Грижа за старите хора
 • Развитие на човешките ресурси
 • Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години следва да  подобри качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b3/

%d блогъра харесват това: