Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч работи по изпълнението на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“,

Прочетено1112пъти

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ работи по изпълнението на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на Дейност № 4 от проекта за оптимизация и иновации в ИА „ГИТ е чрез Процедура за активизиране на Комитети и Групи по условия на труд в предприятията да се повиши капацитета на ИА ГИТ за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции.

В рамките на изпълнението на проекта беше разработена система от процедури, насочени към активизирането на комитетите и групите по условия на труд в предприятията. Тя цели да подпомогне съвместната работа между представителите на КУТ/ГУТ и служителите на Инспекцията по труда по места, като по този начин подобри взаимодействието и постигне повишаване на ефективността на работата на всички включени страни. Системата от процедури включва една основна процедура (Рамкова процедура) и 7 под-процедури. Основното предназначение на разработената Рамкова процедура е да регламентира дейностите, свързани с активизиране на КУТ/ГУТ в предприятията и прилагането на прилежащите към нея под-процедури. Тя дава насоки за това как да се прилага системата от процедури за активизиране на КУТ/ГУТ, а отделните процедури определят последователността от действия, за да се постигнат целите по активизиране на Комитети и Групи по условия на труд в предприятията.

За да се постигнат по-ефикасни процедури като част от изпълнението на проекта Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч през периода юни – септември 2018 г. извърши апробиране (тестово прилагане) на системата от процедури за активизиране на КУТ/ГУТ в 5 предприятия от Ловешка област. Предприятията, които станаха част от процедурата по активизиране, получиха съдействие за изготвянето на самооценка на нуждите на своя комитет или група и планиране на съвместните им ангажименти с Инспекцията по труда, така че да бъдат насочени към преодоляване на проблемните зони по отношение на условията на труд.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/

1 коментар

  1. Туй е, братче, оправяция!
    Оптимизация и иновация!

%d блогъра харесват това: