За периода 19.08.2019г. – 23.09.2019г. инспекторите  от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  проверки на 86 обекта с обществено предназначение: 14 места за настаняване, 1 читалище, 30 фризьорски, козметични салони и сауни,  1 обществена тоалетна, 1 транспортно средство за превоз на тленни останки, 8 гробищни парка, 1 ведомствен водоизточник, 19 плувни басейна и 11 хотела в гр. Ловеч, с. Лисец, с. Владиня,  гр. Троян, с. Бели Осъм, с. Балканец, с. Орешак, с. Патрешко, с. Голец, с. Микре, с. Славщица, с. Соколово, гр. Априлци.

Съставени са 2 акта на кметове на населени места в община Ловеч за неизпълнение на предписания за почистване на гробищни паркове в с. Лисец и с. Владиня.

В три лечебни заведения за извънболнична помощ са извършени проверки по спазване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места, метрология, медицински стандарни и осъществяваната дейност. Не са констатирани нарушения.

През изтеклия период са проверени 15 козметични продукта в 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Отговарят на изискванията.

През периода е проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са две жалби срещу болнични листи от работодател и Директора на ТП на НОИ – София област и са  насочени за повторна експертиза.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  59 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Едно експертно решение е обжалвано пред НЕЛК. Изпратени са 40 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експерт са 41 броя експертни решения

Сподели с:


Вашият коментар