Прочетено1706пъти

 В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и във връзка с постъпило в Община Ловеч уведомително писмо с вх. № 2400-364/15.05.2017 г. от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч, относно издадено Разрешение за третиране с изх. № РЗ-17-2430/11.05.2017 г.  Ви уведомяваме, че в периода от 16.05.2017 г. до 20.05.2017 г. от 06:30 часа до 10:00 часа ще се проведе въздушно пръскане с авиационна техника на площи, засети с рапица в местностите „Тележане” и „Каса баир” в землището на гр. Ловеч, обработвани от „Аговци“ ООД.

Третирането ще се извърши с препаратите:  „Аканто 250 СК”- фунгицид  и „Протеус 110 ОД” – инсектицид, карантинен срок – 45 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Калин Колев Петков.

Вземете мерки за опазването на пчели, животни и хора!!!

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч


Съгласували:

Инж. Цветан Георгиев

Зам.-кмет

 

Иваничка Иванова

Началник отдел ОС

 

Изготвил:

Момчил Луловски

Мл. експерт АО

 

 

ЦГ/ИИ/МЛ

Сподели с:


Вашият коментар