Срокът  за подаване на заявления за интерес и финансова помощ  за участие в проекти за  прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 изтича на 31.10.2018г.

Община Ловеч проведе две информационни кампании  – на 08.08.2018г. и 12.09.2018г., за представяне на условията за регистриране на сдруженията на собствениците и подаване на заявления за интерес и финансова помощ за сключване на договори с  Общината, който е основание за включване на сградата в проектно предложение за прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Към момента са регистрирани 93 запитвания от граждани.

Регистрирани са 58 Сдружения на собствениците.

Подадени са 36 заявления за интерес и финансова помощ.

В Общината е назначена комисия, която извършва административен контрол, преди сключването на договорите между сдруженията и общината по отношение на  допустимостта на сградите и  спазване на условията на програмата. В резултат на нейната работа ще се подадат проектни фишове за нова проектна идея към работната група, която администрира актуализацията на Инвестиционната програма  за изпълнение на ИПГВР. Тези проектни фишове ще съдържат прогнозната стойност на интервенциите върху всяка сграда.

Крайният срок за подаване на проектните фишове от Общината към Работната група е 01.12.2018г.

След тази дата Секретариата  на Работната група ще извърши оценка на подадените фишове по ред и условия определени от УО на ОПРР.

През 2019г. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. ще направи оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на общините и общо – на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на програмата и при наличие на свободен финансов ресурс,  УО на ОПРР ще го разпредели между преките бенефиенти по процедурата „Изпълнение на Интегрирани планове за градско развитие“, съгласно Методология за преразпределението му.

Сподели с:


Вашият коментар