За периода 14.05.2018г. – 18.05.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  185 проверки на обекти с обществено предназначение: 1 игрална зала, 9 фризьорски и козметични салони, 76 водоизточници за централно водоснабдяване, 1 транспортно средство със специално предназначение, 6 детски градини, 4 заведения за социални услуги за деца, 2 училища, 2 школи за работа с деца, 7 гробищни парка, 3 оптики, 72 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 2 хотела в гр. Ловеч, с. Бабинци, с. Васильово, с. Рибарица, с. Дойренци, с. Александрово, гр. Тетевен и гр. Луковит.

На директорите на ОУ „ Св.СВ. Кирил и Методий”, с. Александрово, детска ясла „Мечо Пух” и детска градина „Радост”, гр. Ловеч са издадени предписания за извършване на ремонтни дейности на основание чл. 117 от Закон за здравето, Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските градини и здравните изисквания към тях  и Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 3 детски заведения – не са установени нарушения.

Проверени са 3 ученически стола от които 2 в гр. Тетевен, 1 в с. Александрово и 1 павилион към СУ, Георги Бенковски”, гр. Тетевен – не са установени нарушения на Наредба №37 за здравословното хранене на учениците.

Извършени са 4 проверки за спазване на учебните разписания по Наредба №10 в СУ „Г. Бенковски” и ПГГСД „Сава Младенов”, гр. Тетевен, ОУ „Кирил и Методий”, с. Александрово и СУ „Климент Охридски”, гр. Ловеч – без нарушения.

През седмицата са извършени  общо 38 проверки за спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето: 10 проверки на обекти за хранене и развлечения, 4 проверки на административни обекти и 3 проверки на открити обществени места(детски площадки) 21 проверки в аптеки и лечебни заведения за извънболнична помощ – без нарушения.

На 18.05.2018г. беше извършена вечерно-нощна проверка за времето от 21.00 часа до 04.00 часа на обекти за хранене и развлечение, включително и 4 дискотеки в гр. Ловеч и гр. Троян за спазване на чл. 56 от Закон за здравето.  Съставени са 9 акта за установени административни нарушения за неспазване на забраната от физически лица.

За периода от 14.05. до 18.05.2018 г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани:

а) 7 бр. проби вода-питейна от централни водоизточници от: с. Батулци, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Малък Извор, с. Орешене, гр. Ябланица, с. Дъбравата.

 По изследваните микробиологични и химични показатели пробите вода-питейна съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

б) 2 проби вода от обществени местни водоизточници от: с. Дъбравата – чешма до моста  и от с. Батулци – „Тошкова чешма”.

 По изследваните химични и микробиологични показатели пробите вода от обществени местни водоизточници  съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и не съответстват по микробиологични показатели на изискванията на „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”.

На кметовете на с. Дъбравата и с. Батулци са издадени предписания за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от тези чешми не е годна за питейни цели.

в) 1 проба вода от плувен басейн от гр.Ловеч

По изследваните микробиологични и химични показатели  пробата вода от плувен басейн съответства на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

През периода  са извършени 10 планови проверки на регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ и 1 проверкa по метрология в амбулатории за извънболнична специализирана медицинска помощ и в амбулатории за извънболнична помощ по дентална медицина в гр. Ловеч, гр. Троян и гр. Луковит.

Направена е препоръка при проверка на АИП за СМП по Вътрешни болести в гр. Луковит – удостоверението за регистрация липсва в лечебното заведение.

Осъществени са 9 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 7 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в аптеки в гр. Ловеч, гр. Троян, с. Орешак и с. Карлуково. При проверките не са установени нарушения.

Във връзка с дейностите по Медицинска статистика и отчетност е съставен е Акт за установено административно нарушение на управител на Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика в гр. Троян, за не представена медико-статистическа информация – годишен отчет за дейността на лечебното заведение.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  91 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 101 броя експертни решения. Обжалвани пред НЕЛК са 3 експертни решения. Изпратени са 40 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно закона за здравето.

През отчетния период е проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност, разгледани са

Сподели с:


Вашият коментар


Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.