Агенцията за социално подпомагане /АСП/ е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме“ и се изпълнява в партньорство с 82 общини на територията на цялата страна.

За област Ловеч общините партньори на АСП са Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит.

Проектът се реализира за период от 26 месеца – от месец септември  2011 г. до 31.10.2013 г., а стойността на проекта е 14 989 455,30 лв.

Проектът се реализира в изпълнение на Националната стратегия «Визия за деинституционализация на децата в РБългария» и Плана за действие за нейното изпълнение.

Проектът е насочен към проблемът с високия процент деца отглеждани в специализирани институции и деца в риск от настаняване в СИ, като се подкрепя процеса на деинституционализация на деца, чрез създаване  и реализиране на  устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца.

В рамките на проекта ще се приложи нов модел на предоставяне на приемната грижа в страната, тъй като до момомента на стартиране на проекта, ОЗД/ДСП са в ролята и на орган по закрила и доставчик на услугата приемна грижа.

Чрез разширяване на обхвата на приемната грижа, специализация на професионалните приемни родители и развитието на услуги, подкрепящи приемните семейства, ще се подпомогне процеса на деинституционализация на децата от специализираните институции и осигуряването на алтернативна семейна среда

Целевите групи по проекта са:

 • Деца от  общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на близки и роднини
 • Деца, настанени в специализирани институции
 • Кандидати за приемни родители и приемни семейства, семейства на роднини и близки

Към всяка община – партньор по проекта са  създадени екипи по приемната грижа – минимум по двама социални работници за всяка отделна община.

Чрез екипа по приемната грижа ще се  предоставя целия пакет от дейности, насочени към приемните семейства, а те са:

 • Информиране на обществеността за услугата ”Приемна грижа”;
 • Набиране, извършване на предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите;
 • Изготвяне на обобщен социален доклад от проучването за възможностите на кандидата да предоставя услугата и представянето му пред комисията по приемна грижа за утвърждаване или отхвърляне;
 • Участие в опознавателния процес между детето и приемния родител;
 • Провеждане на индивидуални и групови консултации,  супервизия и предоставя подкрепящи услуги на приемните семейства;
 • Сключване на договор с професионалните приемни семейства и изплаща издръжката за децата.
 • Осигуряване качество на предоставената услуга, като и в партньорство с ОЗД / ДСП отговаря за живота, здравето и сигурността на настанените деца в приемни семейства на територията на общината;
 • Предоставяне подкрепящи услуги на приемните семейства и настанените деца;
 • Предоставя обучение и подготовка на семейства на близки и роднини и осигуряване на подкрепящи услуги при настаняването на дете.

Сподели с:


Вашият коментар